Aankondiging van een opdracht

EA Archiefdiensten.

Het CAK is voornemens om een leverancier te selecteren voor het leveren van archiefdiensten. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot 4 x 1 jaar verlenging.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
92512000 - Archiefdiensten
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
CAK
Postadres
Postbus 84015
Plaats
Den Haag
Postcode
2508 AA
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Rick Delmeer
E-mail
rdelmeer@hetcak.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer