Aankondiging van een opdracht

EA Archiefdiensten.

Het CAK is voornemens om een leverancier te selecteren voor het leveren van archiefdiensten. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot 4 x 1 jaar verlenging.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
92512000 - Archiefdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
CAK
Postadres
Postbus 84015
Plaats
Den Haag
Postcode
2508 AA
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Rick Delmeer
E-mail
rdelmeer@hetcak.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer