Európsky výbor regiónov
Aankondiging van een opdracht

„Multidisciplinárna poradenská spoločnosť pre technickú pomoc v stavebných oblastiach“.

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európsky výbor regiónov
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
rue Belliard 101
Mesto/obec
Bruxelles
PSČ
1040
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
unité «Programmation et gestion financière et contractuelle»
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://www.cor.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   áno

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.3) Komunikácia

Ďalšie informácie možno získať na

vyššie uvedenej adrese

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť

vyššie uvedenej adrese

elektronicky prostredníctvom:   -

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: -

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

„Multidisciplinárna poradenská spoločnosť pre technickú pomoc v stavebných oblastiach“.

Referenčné číslo:   CDR/DL/12/2017.

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   71000000 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

V rámci tejto zákazky poskytne multidisciplinárna poradenská spoločnosť služby pre poverenia technickou pomocou v rôznych stavebných oblastiach:

— pomoc v oblasti architektonických a technických štúdií,

— pomoc v regulačnej oblasti,

— administratívna pomoc,

— pomoc v oblasti vykonávania a monitorovania projektov.

Pri riadení svojho fondu budov sa Výbory vyzývajú, aby vykonali technické a architektonické implementácie a/alebo úpravy. Úlohou dodávateľa v tomto kontexte bude vymedzenie všetkých technických a architektonických štúdií na organizovanie výzvy na súťaž a získanie rôznych administratívnych povolení.

Štúdie sú rôzneho typu:

— štúdie uskutočniteľnosti,

— štúdie predbežného návrhu,

— projektové štúdie,

— rôzne posúdenia a audity.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   1.790.000,00

Mena:   EUR

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   71311100 - Podporné služby pre oblasť civilného inžinierstva

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   -

II.2.4) Opis obstarávania

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   1.790.000,00

Mena:   EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   48

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   áno

Opis obnovení:   Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Predpokladaný počet uchádzačov:   5

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   Počet uchádzačov nemá žiadny limit.

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   áno

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   áno

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.5 Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:   nie

Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:   nie

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:   -

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:   -

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

III.2.2) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:   áno

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

Užšia súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   áno

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom:   áno

V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:   -

Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému:   nie

Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci:   nie

IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať:   nie

IV.1.5) Informácie o rokovaní

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:   nie

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:   -

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   nie

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   -

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum:   24-08-2017

Miestny čas:   -

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

Dátum: 20-09-2017

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:   9

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum:  

Miestny čas:   -

Miesto:   -

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:   -

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať:   nie

Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:   -

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce

Použije sa elektronické objednávanie:   nie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:   nie

Použijú sa elektronické platby:   nie

VI.3) Doplňujúce informácie

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

14-07-2017