Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen trajectbegeleider voor ontwikkeling site "De Kwint" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De gemeente Zonhoven en Kerkfabriek Sint-Quintinus wensen site "De Kwint", gelegen in het centrum van Zonhoven, te ontwikkelen onder de vorm van een PPS-project.
Het is de bedoeling dat de bestaande gebouwen worden gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. De sociale en maatschappelijke functies van de bestaande site dienen verankerd te worden in het nieuwe project, alsook de woon- en ontmoetingsfunctie. In het vooropgesteld concept zal evenveel belang gehecht worden aan de kwaliteit van het afgeleverde product (ontwerp, ruimtelijke context, inrichting …) als aan de rentabiliteit en efficiëntie ervan.De concrete invulling van voormelde functies moet als volgt geïntegreerd worden in het concept:
? De sociaal-maatschappelijke functie zal op het gelijkvloers ingevuld worden onder de vorm van ruimte voor diensten, horeca en handel (winkels)
? De woonfunctie zal ingevuld worden op de verdieping(en) onder de vorm van wooneenheden
? De ontmoetingsfunctie zal ingevuld worden door de realisatie van een polyvalente zaal.
De gemeente Zonhoven wenst zich tijdens het traject van de ontwikkeling te laten bijstaan door een trajectbegeleider. De trajectbegeleiding omvat de bijstand gedurende het volledige traject dat dient afgelegd te worden vanaf de conceptie van een idee tot en met de uitvoeringsfase van de opdracht en dit vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Publicatiedatum
09-11-2016
Deadline
06-12-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Zonhoven
Postadres
Kerkplein 1, 3520 Zonhoven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Debbie Smets

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
De nodige bewijzen zullen door de aanbestedende overheid in de mate van het mogelijke en overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgevraagd worden bij de bevoegde instanties

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Vakbekwaamheid

* Samenstelling team
De opdracht vereist een multidisciplinaire aanpak. De inschrijver zal dus een team samenstellen waarin alle benodigde competenties vertegenwoordigd zijn en minstens experts bevat inzake:
projectmanagement
architectuur
bouwkunde en bouwmanagement
stedenbouw, ruimtelijke planning en gebiedsontwikkeling
vastgoedontwikkeling
financiële zaken(calculatie in het kader van vastgoedprojecten)
juridische zaken (aantoonbare ervaring in PPS-projecten van enige omvang, zowel in structurering als opvolging)
De inscrhrijver zal de samenstelling van het team aangeven en elk lid met naam en toenaam vermelden. Voor elk lid wordt een cv toegevoegd met een overzicht van de studie- en beroepskwalificaties (max. 2 bladzijden).
Bijzondere aandacht dient te gaan naar de vertegenwoordiger van het team (projectleider) en zijn plaatsvervanger. De projectleider fungeert als uniek aanspreekpunt voor de aanbestedende overheid voor de volledige looptijd van de opdracht. In het geval de projectleider verhinderd is (ziekte, verlof,...) worden zijn taken waargenomen door een vaste plaatsvervanger die volledig op de hoogte is van van het project en de continuïteit er van ten alle tijde kan garanderen.
Indien de samenstelling van het team in de loop van het project wijzigt, dient de opdrachtnemer de aanbestedende overheid hiervan onverwijld in kennis te stellen en tevens te voorzien in een minstens equivalente vervanging.
De opdrachtgevende overheid behoudt zich het recht voor de inschrijver waarvan de ervaring of expertise onvoloende wordt aangetoond te weren.
* De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven.
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!