GAN - Technische Dienst
Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE KWALITEITSCONTROLE VAN DE ZAKKEN NET BRUSSEL

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27780811
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330545

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE KWALITEITSCONTROLE VAN DE ZAKKEN NET BRUSSEL

Referentienummer: ST (ARP)-18/1661bis-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71600000 - Diensten voor technische testen, analyse en adviezen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is de controle van de kwaliteit en conformiteit van de 10 verschillende soorten huisvuilophaalzakken bestemd voor de producenten of houders van huishoudelijk afval die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. De zakken zullen bestemd zijn voor het restafval en voor de fracties van de selectieve ophaling en zullen worden opgehaald door het Agentschap.In het kader van deze overheidsopdracht, moeten drie verschillende controles worden gedaan door de opdrachtnemer.Een eerste controle (controle nr. 1), die betrekking heeft op verschillende soorten zakken, gebeurt via testen en inspecties conform de norm NF EN 13592 : 2017. De twee andere controles betreffen alleen de bioafbreekbare groene zakken en hebben enerzijds betrekking op de duurzaamheid in de tijd (naleving van het equivalent van het VGS-certificaat klasse 3) (controle nr. 2) en, anderzijds, op hun naleving van de norm EN 13432 : 2000 (controle nr. 3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-501370

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-029034

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
14-02-2019 14:00
Te lezen:
21-02-2019 14:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-02-2019 14:00
Te lezen:
21-02-2019 14:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Voor de controle 2 vermelden we de oude VGS - certificaat van klasse 3. Deze certificaat bepaalt dat de afval moet bij ongunstige omstandigheden en met een temperatuur tussen 23° en 40° met een luchtvochtigheidsgraad van 60-70% getest worden. Het zijn deze gegevens die wel moeten worden gebruikt.

Overige nadere inlichtingen

Voor de controle 2 vermelden we de oude VGS - certificaat van klasse 3. Deze certificaat bepaalt dat de afval moet bij ongunstige omstandigheden en met een temperatuur tussen 23° en 40° met een luchtvochtigheidsgraad van 60-70% getest worden. Het zijn deze gegevens die wel moeten worden gebruikt.