Comitetul European al Regiunilor
Aankondiging van een opdracht

„Birou de studii multidisciplinar pentru asistență tehnică în domeniul construcțiilor”.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comitetul European al Regiunilor
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
rue Belliard 101
Localitate
Bruxelles
Cod poștal
1040
Cod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
unité «Programmation et gestion financière et contractuelle»
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://www.cor.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   da

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.3) Comunicare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

adresa menţionată mai sus

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

adresa menţionată mai sus

pe cale electronică via:   -

Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: -

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

„Birou de studii multidisciplinar pentru asistență tehnică în domeniul construcțiilor”.

Număr de referinţă:   CDR/DL/12/2017.

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   71000000 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Acest contract are ca obiect prestarea de servicii de către un birou de studii multidisciplinar pentru misiuni de asistență tehnică în diferitele domenii ale construcțiilor:

— asistență în domeniul studiilor tehnice și arhitecturale;

— asistență în domeniul reglementării;

— asistență administrativă;

— asistență în domeniul realizării și monitorizării de proiecte.

În gestionarea parcurilor lor imobiliare, comitetelor li se solicită să realizeze transformări și/sau implementări tehnice și arhitecturale. În acest context, misiunea contractantului va consta în definirea ansamblului de studii tehnice și arhitecturale pentru organizarea licitațiilor, precum și pentru obținerea diferitelor autorizații administrative.

Studiile sunt de diferite tipuri:

— studii de fezabilitate;

— studii de anteproiect;

— studii de proiect;

— evaluări diverse și audituri.

II.1.5) Valoarea totală estimată

Valoare fără TVA:   1.790.000,00

Monedă:   EUR

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   71311100 - Servicii de asistenţă în domeniul lucrărilor publice

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Locul principal de executare:   -

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

II.2.5) Criterii de atribuire

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   1.790.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   48

Contractul se reînnoiește:   da

Descrierea reînnoirilor:   A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Numărul de candidaţi preconizat:   5

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   Numărul de candidați nu este limitat.

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

III.1.2) Situația economică și financiară

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.5 Informații privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate:   nu

Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată:   nu

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:   -

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:   -

III.2.2) Condiţii de executare a contractului

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

III.2.2) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului:   da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură restrânsă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

Acord-cadru cu un singur operator economic:   da

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:   -

Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii:   nu

Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari:   nu

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:   nu

IV.1.5) Informaţii privind negocierea

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică:   nu

Informații suplimentare despre licitația electronică:   -

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   -

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data:   24-08-2017

Ora locală:   -

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați

Data: 20-09-2017

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni:   9

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor

Data:  

Ora locală:   -

Locul:   -

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:   -

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică:   nu

Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:   -

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:   nu

Se va accepta facturarea electronică:   nu

Se vor utiliza plăţile electronice:   nu

VI.3) Informații suplimentare

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

14-07-2017