Aankondiging van een opdracht

De levering van Betonklinkers aan Rotterdam

Deze Europese openbare procedure betreft de levering op afroep en naar behoefte van Betonklinkers en bisschopsmutsen aan Rotterdam.

Deze moeten de warme uitstraling van de gebakken klinker zo dicht mogelijk benaderen.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
21-03-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
44113130 - Straatstenen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Rotterdam
Postadres
Wilhelminakade 179
Plaats
Rotterdam
Postcode
3002 AN
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
H. de Ruiter
E-mail
h.deruiter@Rotterdam.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
7000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. een uittreksel waaruit blijkt dat de Inschrijver is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel die op het moment van indiening van de Inschrijving niet ouder mag zijn dan 6 maanden;

2. een Gedragsverklaring Aanbesteden die op het moment van indiening van de Inschrijving niet ouder mag zijn dan 1 juli 2016;

3. een Verklaring van de Belastingdienst (Verklaring betalingsgedrag

Nakoming fiscale verplichtingen en Verklaring keten- en inlenersaansprakelijkheid) die op het moment van indiening van de Inschrijving niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!