Europaziekenhuizen VZW
Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen koelmachines

Het leveren, plaatsen en aansluiten van alle toestellen en toebehoren nodig om een volledige installatie te bekomen in perfecte staat van werking.
Alle aangewende materialen dienen nieuw te zijn en van recente datum, tenzij bestaande toestellen moeten herplaatst worden of anders vermeld in dit bestek.
Toestellen en materialen met een gelijkaardige functie moeten van hetzelfde merk zijn.
Toestellen en materialen moeten zo gekozen worden dat het onderhoud en herstelling ervan zo veel mogelijk door eenzelfde (onder)aannemer kunnen uitgevoerd worden.
De uitvoering volgens de beste regels van de techniek van alle boringswerken, groeven, kanalen, vasthechtingen, metselwerk en herstellingen die betrekking hebben op de plaatsing van de diverse toestellen en toebehoren.
Alle kosten voor hefwerktuigen nodig voor het plaatsen en monteren van toestellen en onderdelen zijn steeds inbegrepen in de prijsopgave.
De aannemer neemt op zich alle kosten, welke deze ook kunnen zijn die nodig zijn voor het binnenbrengen van het materiaal, constructie van sommige omvangrijke stukken in verschillende delen, die ter plaatse samengevoegd
worden, het verwezenlijken van doorgangen, andere dan deze voorzien op de plans, en het terug dichtmaken van deze openingen. Geen enkele prijsverhoging of termijnsverlenging zal toegestaan worden ten gevolge van dergelijke
werken.
Het verfwerk en de afwerkingen volgens de voorschriften van het bijzonder bestek.
Het volledig proefdraaien van de installaties, omvattende handenarbeid nodig tot de proeven, de regeling, het in dienst stellen, met inbegrip van het uitlenen van de controle- en meetapparaten nodig gedurende de periode van de
indienststelling en oplevering met uitzondering van het leveren van de elektrische stroom.
Alle andere werken, leveringen, prestaties, enz… niet voorzien in de beschreven artikels en die nochtans noodzakelijk geacht worden voor het volledig inrichten en het perfect functioneren van de inrichting, niets weggelaten noch
uitgezonderd.
De aannemer dient de normale werking van de bestaande installaties zo goed mogelijk te waarborgen. In de aanneming zijn onder meer begrepen het nodige overleg, de coördinatie en aanpassingen.
De volledige installatie dient aangelegd in coördinatie met de neven aannemers en in overleg met de ontwerper.
De aannemer dient de werken in te passen in de planning van de neven aannemer(s).
La livraison, le placement et la connexion de tous les appareils et accessoires nécessaires pour obtenir une installation complète en parfait état de fonctionnement.
Tous les matériaux employés doivent être nouveaux et de date récente, à moins que les équipements existants doivent être réutilisés ou que ce soit spécifié autrement dans le CSCH.
Les appareils et matériaux ayant une fonction similaire doivent être de la même marque.
L’entretien et la réparation des appareils et matériaux choisis devront être réalisés, autant que possible, par le même entrepreneur.
L’entrepreneur respectera les meilleures règles techniques pour réaliser les travaux de forage, de creusage, de canalisation, de rejointoiement et de maçonnerie, travaux devant être mis en œuvre pour permettre l’installation des divers appareils et accessoires.
Tous les coûts nécessaires pour soulever de l'équipement, pour l'installation et le montage des équipements et pièces sont toujours inclus dans le devis.
L'entrepreneur prend à sa charge tous les coûts, qui pourraient être nécessaires pour la mise en place du matériel, la construction de certaines pièces majeures en différentes parties, qui seront assemblées ensuite sur le site, la réalisation de passages autres que ceux prévus sur les plans et la refermeture de ces derniers. Aucune augmentation de prix ou augmentation dans de délai octroyé pour exécuter le chantier ne seront autorisées à la suite de ces travaux.
Les travaux de peinture et de finitions répondront aux exigences du CSCH.
Le test complet exécuté sur les installations, y compris la main-d'œuvre manuelle nécessaire aux essais, aux règlements, à la mise en service, en ce compris le prêt des appareils de mesure et de contrôle au cours de la période de la mise en service et la livraison à l'exception de la livraison du courant électrique.
Tous les autres travaux, les livraisons, les prestations, etc... non précisés dans le descriptif et qui cependant sont jugées nécessaires pour la mise en œuvre intégrale et le parfait fonctionnement de l'appareil.
L'entrepreneur garantit autant que possible le fonctionnement normal des installations existantes. À l'adoption sont comprises les consultations nécessaires, la coordination et les ajustements.
L’installation complète se fera en coordination avec les entrepreneurs secondaires et en concertation avec le concepteur.
L'entrepreneur devra adapter ses travaux au planning de(s) entrepreneur(s) secondaire(s).

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
08-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45331230 - Installeren van koeluitrusting
42531000 - Delen van koeluitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europaziekenhuizen VZW
Postadres
De Frélaan 206, 1180 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Jef Peeters

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux;
- n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
En outre, le pouvoir adjudicateur s'assurera que le soumissionnaire:
- en matière professionnelle, n'a pas commis une faute grave;
- est en ordre avec le paiement des impôts;
- n'a pas été reconnu coupable de fausses déclarations;
- n'a pas en séjour irrégulier des ressortissants de pays tiers employés au sens de la loi du 11.02.2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
*Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet de laatste 3 jaar minimaal gemiddeld 1.000.000,00 euro excl. BTW aan omzet gerealiseerd hebben binnen zijn sector.
Le soumissionnaire devra avoir ay cours des trois derniers exercices disponibles un chiffre d'affaire dans le domaine d'activité de minimum 1.000.000,00 euro HTVA

Vakbekwaamheid

* De studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast.
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.
* Vereisten bij bestelling inzake preventie en bescherming op het werk:
In uitvoering van artikel 8.1 van het KB van 12.08.93 en meest recente aanvullingen en wijzigingen betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. Formulering van gezondheids- en veiligheidseisen voor levering van toestellen, installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen.
- Met het doel de werknemers te beschermen tegen de risico’s inherent aan hun arbeid, dienen de te leveren goederen te voldoen aan de vigerende wetten en reglementen inzake Preventie en Bescherming op het Werk en de ermee gepaard gaande ergonomie.
- Voor machines zijn dit meer bepaald de voorschriften van het KB van 05.05.95 tot uitvoering van de Europese richtlijn 89/392/EEG betreffende machines.
- Voor medische toestellen en machines zijn dit meer bepaald de voorschriften van het KB van 18.03.99 betreffende de medische hulpmiddelen en de voorschriften beschreven in de richtlijnen 93/42/EEG en 89/336/EEG.
- Voldoen aan de in het bestek gestelde veiligheidsvereisten.
- Documenten:
Het attest, over de naleving van de veiligheidseisen, punt 1 en 2 (KB 12.08.93 art. 8.2). Instructies en een schriftelijke handleiding over de werking, gebruiksaanwijzing, controle, onderhoud en de inlichtingen betreffende de veiligheidstoestellen (KB 12.08.93 art. 7), in het Nederlands en in het Frans, dienen deel uit te maken van de
levering. Alle gebruiks- en waarschuwingszinnen op het toestel moeten door de leverancier in de twee talen (Frans en Nederlands) kunnen aangebracht worden.
voor machines dient de conformiteits- of CE-verklaring volgens art. 10 van KB van 05.05.95 toegevoegd.
- Vast opgestelde toestellen en installaties moeten door een keuringsorganisme ter plaatse worden gekeurd. Een keuringsverslag zonder opmerkingen dient overgemaakt aan de preventiedienst.
- Voor medische installaties en apparatuur is de gids T013 en IEC 601.1 van toepassing.
- Voor medische toestellen dient de conformiteits- of CE-verklaring volgens de richtlijn 93/42/EEG toegevoegd
* Aarbeidsmiddelen:
Bevestigt hierbij dat bij uitvoering van de hierboven beschreven opdracht zal worden voldaan aan de eis tot naleving van alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne op heden van kracht, ondermeer deze voorzien in art. 8 van het K.B. van 12.08.1993 'Arbeidsmiddelen'.
Hij bevestigt daarnaast tevens dat de uitvoering beantwoordt aan de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld in o.m. art. 3 van het K.B. dd 27.03.1998 'Welzijnsbeleid'
* Verklaring van de plaatsing van brandwerende materialen, producten en doorvoeren.
Ondergetekende verklaart dat bij bovenvermelde werken de aangewende en geplaatste brandwerende materialen, producten en doorvoeren volledig zullen uitgevoerd worden conform aan de eisen van hierna vermelde en van toepassing zijnde
regelgeving:
- ARAB artikel 52.(personeel tewerkgesteld)
- KB 12.07.2012 (BS 21.09.2012) tot wijziging KB 07.07.1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen en uitbreidingen moeten voldoen.
- KB 06.11.1979 (BS 11.01.1980) brandbeveiliging in ziekenhuizen.
Deze producten en de plaatsing zijn volledig conform aan het officieel attest (waarvan kopie toegevoegd)
* Plaatsing van asbestvrije materialen:
Ondergetekende verklaart dat bij bovenvermelde werken geen asbesthoudende materialen zouden geplaatst en gebruikt.
* L'indication des titres d'études ou professionnels de l'entrepreneur ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux;
* Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité;
* Un certificat VCA (LSC-Liste de contrôle Sécurité, santé et environnement entreprises Contractantes) attestant que l'entrepreneur satisfait aux exigences minimales en matière de sécurité, santé et environnement, ou un document équivalent pour les soumissionnaires étrangers;
* Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;
* Exigences relevant de la prévention et la protection au travail:
Conformément à l'article 8.1 de l'AR du 12/08/93 et les ajouts et les modifications les plus récentes concernant l'utilisation des équipements de travail. Formulation des exigences de santé et de sécurité pour la fourniture d'équipements, installations, machines et outils mécanisés.
Dans le but de protéger les travailleurs contre les risques inhérents à leur travail, les fournitures doivent se conformer aux lois et règlements relatifs à la santé et la sécurité au travail et l'ergonomie applicables associé.
- Pour les machines, qui sont plus précisément les dispositions de l'arrêté royal du 05.05.95 pour mettre en œuvre la directive européenne 89/392 / CEE sur les machines.
- Pour les dispositifs médicaux et les machines, ce sont en particulier les dispositions de l'arrêté royal du 18/03/99 relative aux dispositifs médicaux et les exigences énoncées dans les directives 93/42 / CEE et 89/336 / CEE.
- Se conformer aux exigences de sécurité définies dans les spécifications.
- Documents:
Le certificat de conformité avec les exigences de sécurité, paragraphes 1 et 2 (KB 08/12/93 Art. 8.2). Instructions et d'instructions écrites sur le fonctionnement, l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les informations relatives aux dispositifs de sécurité (KB 08/12/93 Art. 7), dans les deux langues, doivent faire partie de la livraison. Tous les messages de fonctionnement et d'avertissement liés à l'appareil doivent être disponibles dans les deux langues.
pour les machines, la déclaration de conformité CE conformément à l'art. 10 de l'arrêté royal du 05/05/95 ajouté.
- Équipements et installations installés à demeure doivent être inspectés sur place par un organisme de contrôle. Un rapport d'inspection sans commentaires devrait être remis au service de prévention et de sécurité.
- Pour les installations et équipements médicaux, le guide T013 et la CEI 601.1 s' appliquent.
- Pour les dispositifs médicaux, la déclaration de conformité CE conformément à la directive 93/42 / CEE est requise
* Les équipements de travail:
Le soumissionaire confirme que l'exécution de la commande comme décrite ci-dessus répondra à l'obligation de se conformer à toutes les lois et règlements applicables en matière de sécurité et d'hygiène actuellement en vigueur, y compris celles de l'art. 8 de K.B. du 08.12.1993 " Les équipements de travail".
En outre, il confirme également que l'éxécution du travail satisfait aux conditions d'hygiène et de sécurité, pas nécessairement imposées par les lois et règlements concernant la sécurité et l'hygiène, mais essentielle pour atteindre l'objectif prévu à l'art. 3 de l'Arrêté Royal du 27.03.1998 "bien-être"
*Déclaration relative à l'utilisation de matériaux et produits résistants au feu
Le soumissionnaire déclare qu'il va utiliser des matériaux et produits résistants au feu pour réaliser les travaux ci-dessus et ce conformément aux exigences énumérées ci-dessous et et en application au réglement:
- ARABE article 52. (personnel employé)
- KB 07/12/2012 (BS 21.09.2012) modifiant KB 07.07.1994 fixant les normes de base sur la prévention des incendies et des explosions auxquelles les bâtiments nouveaux et les extensions doivent se conformer.
- KB protection 11/06/1979 (11/01/1980 BS) d'incendie dans les hôpitaux.
Ces produits et leur placement sont entièrement conformes avec le certificat officiel (dont une copie est ajoutée).
* Placement de matériaux sans amiante:
Le soumissionnaire déclare qu'aucun matériaux contenants de l'amiante seront placés et utilisés dans les travaux ci-dessus.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver voegt een referentielijst toe van minstens 5 projecten of deelprojecten opgeleverd in de laatste 5 jaar, vergezeld van attesten van goede uitvoering.
Le soumissionnaire doit inclure une référence d'au moins cinq projets ou sous-projets achevés dans les cinq dernières années, accompagnée de certificats de bonne exécution.
Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), klasse 3