Rectificatie

DAS dienstverlening inhuur externen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Amersfoort
Nationaal identificatienummer
451541026
Postadres
Stadhuisplein 1
Plaats
Amersfoort
Postcode
3811 LM
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Ronald van Ekris
Telefoon
+31 334695111
E-mail
inkoopcm@amersfoort.nl
Fax
+31 334695468

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.amersfoort.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.amersfoort.nl/aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DAS dienstverlening inhuur externen

Referentienummer: SvdH

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Aanschaf Dynamisch Aankoop Systeem(DAS) inclusief dienstverlening voor de inhuur van extern personeel. De gemeente Amersfoort maakt gebruik van extern personeel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 222-461553

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

2e nota van inlichtingen en nieuw vastgestelde sluitingsdatum en tijdstip.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!