SYNTRA LIMBURG
Aankondiging van een gegunde opdracht

Bouwen van een opleidingscentrum T2-Campus te Genk - beperkte aanbesteding (toepassing selectieleidraad)

Deze opdracht betreft de realisatie van een opleidingscentrum T2-Campus te Genk in opdracht van SYNTRA Limburg, ten behoeve van AGB Genk, VDAB en SYNTRA Limburg.
De opdracht wordt onderverdeeld in volgende vijf delen:
Deel 1, ruwbouw, afwerking en algemene coördinatie der werken
Deel 2, elektriciteit, data en veiligheidsinstallaties
Deel 3, HVAC, sanitair en brandbestrijdingsinstallaties
Deel 4, liften
Deel 5, omgevingsaanleg
Teneinde de studiekosten voor de Kandidaten te beperken alsook het vlotte verloop van de gunningsprocedure te bevorderen, wordt gekozen voor een gefaseerde gunningsprocedure die concreet als volgt wordt georganiseerd:
1) Selectiefase
Voor zover er voldoende Kandidaten zijn wiens Aanvraag tot Deelneming voldoet, worden er maximum vijf (5) Kandidaten geselecteerd en toegelaten tot de gunningfase. Teneinde het aantal geschikt bevonden Kandidaten te beperken
tot maximaal vijf (5) maakt de Aanbestedende Overheid een rangschikking van de geschikt bevonden Kandidaten op en dit op grond van de kwalitatieve selectiecriteria. Enkel in geval van een ex aequo of met het oog op het verzekeren van de mededinging of in bijzonder gemotiveerde specifieke omstandigheden, kan van voormeld maximumaantal worden afgeweken.
2) Gunningsfase – indiening van de eerste Offerte.
indicatieve projectplanning :
1/6/2016 : indiening en opening van de kandidaatstellingen;
12/7/2016 : bekendmaking van de selectiebeslissing;
11/8/2016 : verzending van het gunningsdossier aan de geselecteerde kandidaten;
22/9/2016 : indiening en opening van de offertes;
4/11/2016 : bekendmaking van de gunningsbeslissing : aanvang Standstill-periode;
21/12/2016 : start der werken;
29/06/2018 : einde der werken

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45223220 - Ruwbouw
09310000 - Elektriciteit
35111500 - Brandbestrijdingssysteem
42416100 - Liften
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45232460 - Sanitaire installaties
45251200 - Bouwen van verwarmingsinstallatie
45400000 - Afwerking van gebouwen
45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versneld niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
SYNTRA LIMBURG
Postadres
Herkenrodestraat 20, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
De heer Jos Dreesen

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

26176927.82 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
THV HOUBEN - STRABAG
Postadres
-
Titel
Bouwen van een opleidingscentrum T2-Campus te Genk - beperkte aanbesteding (toepassing selectieleidraad)
Waarde
26176927.82 EUR