Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstellen van een studiebureau voor de restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in het kader van de meerjarenpremieovereenkomst

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Ieper
Nationaal identificatienummer
BE 0207.484.681
Postadres
Ter Waarde 1
Plaats
Ieper
Postcode
8900
NUTS-code
BE253 - Arr. Ieper
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Stijn Fertin
Telefoon
+32 57239521
E-mail
stijn.fertin@ieper.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.ieper.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een studiebureau voor de restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in het kader van de meerjarenpremieovereenkomst

Referentienummer:   TD/2019/02/A

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71320000 - Technische ontwerpdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.239.669,42

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE253 - Arr. Ieper

Voornaamste plaats van uitvoering:   Lakenhallen, Grote Markt, Ieper

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De stad Ieper heeft met het Agentschap Onroerend Erfgoed een meerjarenpremieovereenkomst afgesloten voor de gefaseerde uitvoering van de restauratie van de monumentale Lakenhallen en het Belfort op de Grote Markt te Ieper.
Voor de uitvoering en concretisering van de, in de meerjarenpremieovereenkomst voorziene restauratiewerkzaamheden dient een studiebureau aangesteld voor de opmaak van de respectieve aanvraagdossiers tot het bekomen van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure per fase.
De ontwerper staat o.a. in voor :
- de opmaak van het aanvraagdossier volgens de bepalingen van het Onroerenderfgoedbesluit van 12 juli 2013
- de opmaak van een volledig aanbestedingsdossier (raming, bestek en plannen per restauratiefase)
- de administratieve en technische opvolging en bewaking van de door het Agentschap Onroerend Erfgoed vastgestelde timing en deadlines (uitvoering Onroerenderfgoedbesluit), zowel inzake aanvraag, ontwerp, uitvoering, oplevering en uitbetaling (voorschot en saldo) van de toegekende premies.
- alle aanverwante deeltaken zoals beschreven in het bestek
Het stadsbestuur hecht veel belang aan het creëren van een draagvlak voor dit grote en langlopende restauratieproject bij de Ieperse bevolking en verwacht hiervoor de actieve medewerking van het studiebureau.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Projectstrategie/methodologie  / Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   Aanpak en voorstelling van een gelijkaardig project  / Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   Aanpak en voorstelling van 2 PR-acties ter bevordering van het draagvlak van een restauratie-/bouwproject  / Weging:   10

Kostencriterium - Naam:   Aangeboden korting  / Weging:   40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2019/S 025-055517

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   TD/2019/02/A

Perceel nr.:   -

Benaming:   Aanstellen van een studiebureau voor de restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in het kader van de meerjarenpremieovereenkomst

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

23-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
TV Avapartners-Arter
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Congreslaan 36
Plaats
Gent
NUTS-code
BE
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 92222345
E-mail
info@avapartners.be
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.239.669,42 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.239.669,42 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Griffie van de Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-05-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!