Aankondiging van een opdracht

Open offerteaanvraag voor het leveren van electriciteit aan de werkende leden van HospiLim vzw voor levering 2018.

1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.
6. Alle reglementeringen (wetten, KB’s, decreten, ...) met betrekking tot de energiemarkten die op dit ogenblik van toepassing zijn in Vlaanderen
7. Elke andere regelgeving en alle latere aanvullingen en wijzigingen aan deze wetten, decreten en besluiten die ter zake van toepassing zijn
8. Alle relevante Europese richtlijnen, Belgische wetten en besluiten en Vlaamse decreten
Beschrijving van de opdracht
Voorwerp van deze leveringen:
Open offerteaanvraag voor het leveren van electriciteit aan de werkende leden van HospiLim vzw voor levering 2018.
Leverplaats:
Diverse locaties verder beschreven in punt I.13.
Verplichte optie:
De inschrijvers zijn verplicht om een prijs per eenheid ( EUR /MWh) voor te stellen voor de levering van 100% groene stroom d.m.v. garanties van oorsprong. Er zijn geen beperkingen naar herkomst toe.
De opdrachtgever behoudt de mogelijkheid om deze optie 100% groene stroom wel of niet uit te oefenen en zal aan de leverancier 3x per jaar haar besluit kenbaar maken, respectievelijk voor 15 december jaar N-1 (leveringsjaar N periode jan-april), voor 15-04 jaar N (leveringsjaar N periode mei-aug.) en voor 15-08 jaar N (leveringsjaar N periode september-december).
De opdracht bestaat uit 1 perceel:
Perceel 1 (Elektriciteit 2018)
Leverplaats: diverse locaties – zie aansluitingspunten in bijlage
Toelichting: dit perceel omvat het afsluiten van contracten voor het leveren van elektriciteit en het afsluiten van injectiecontracten voor leveringsjaar 2018
De opdrachtgever is niet verplicht om te gunnen.

Publicatiedatum
03-11-2015
Deadline
14-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HospiLim VZW
Postadres
Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ellen Roex

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 2850000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Expliciete verklaring op erewoord
De opdrachtgever staat de inschrijver toe een verklaring op erewoord af te leggen waarbij hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt zoals bedoeld in artikel 43, paragraaf 1 en 2.
Hiermee gaat de opdrachtgever de toestand na van:
- de voor selectie in aanmerking komende kandidaten bij het afsluiten van deze overeenkomst
- de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver voorafgaandelijk aan de finale gunningsbeslissing
* Een verklaring op erewoord impliceert dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

Zie minimumeis

Eventuele minimumeisen:

Geen negatief Eigen Vermogen obv van de bij de offerte ingesloten meest recente goedgekeurde jaarrekening.

Vakbekwaamheid

Zie minimumeis

Eventuele minimumeisen:

De technische bekwaamheid van de inschrijver dient te worden aangetoond door een lijst van vijf actuele leveringen voor elektriciteit in hoogspanning voor aanbiedingen, uitgevoerd in 2014 in het Vlaams Gewest.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!