Aankondiging van een gegunde opdracht

Distributie van medicatie en medische hulpmiddelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Nationaal identificatienummer
BE 411.515.075
Postadres
Edgard Tinellaan 1c
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Dirk Schadick
Telefoon
+32 15304479
E-mail
dirk.schadick@emmaus.be
Fax
+32 15304488

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.emmaus.be/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Andere

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Niet gespecifieerd

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Distributie van medicatie en medische hulpmiddelen

Referentienummer:   2017/195/AKAZSTM

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   42965110 - Opslagsysteem

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van deze leveringen: Kandidatuurstelling voor aankoopdossier "Distributie van medicatie en medische hulpmiddelen".
Toelichting: Voorwerp van deze leveringen: Kandidatuurstelling voor aankoopdossier "Distributie van medicatie en medische hulpmiddelen".
Legende:
AZ staat voor AZ Sint Maarten
PZ staat voor Psychiatrisch ziekenhuis Duffel
OK staat voor Operatiekwartier
NB staat voor Nieuwbouw ziekenhuis
Toelichting: Toelichting: Het voorwerp van deze raamovereenkomst betreft de levering, plaatsing, indienstelling en onderhoud van een distributiesysteem voor medicatie en medische hulpmiddelen bestaande uit apparatuur voor inslag, herconditionering, opslag en picking in de apotheek en op verpleegafdelingen met bijhorende software en hardware ter ondersteuning van alle activiteiten binnen dit distributieproces, gekoppeld met het elektronisch voorschrift waar van toepassing en i.k.v. traceerbaarheid...(zie opdrachtdocumenten)

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   2.797.531,82

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Inslag, herconditionering, opslag en picking in de apotheek

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   42965110 - Opslagsysteem

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Sint Maarten - Campus Roosendaelveld

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 1 “Inslag, herconditionering, opslag en picking in de apotheek”
Toelichting:
*automatische inslag van medicatie
*apparatuur voor herconditionering van alle medicatie in de apotheek zodat het AZ Sint-Maarten kan van start gaan met bedside scanning voor alle medicatie in het ziekenhuis beschikbaar (incl. benodigde verbruiksmaterialen voor herconditionering)
*apparatuur voor efficiënte opslag en picking van medicatie in de apotheek incl. ondersteuning bij het uitsplitsen van medicatie op individuele naam per patiënt
*de volledige apparatuur moet gekoppeld kunnen worden met de Infohos software waarmee het ziekenhuis vandaag werkt (zowel apotheek systeem als medicatiebeheer van Infohos).
*bovenstaande apparatuur wordt aangestuurd met software die maximaal geïntegreerd wordt over de verschillende apparaten / rekken / frigo’s in de apotheek heen en die geschikt is om de gewenste processen in de apotheek van het AZ Sint-Maarten te ondersteunen (bevat o.a. beheer van de voorraden zowel in de apotheek als op de afdelingen in de elektronische kasten, warehouse management functionaliteiten i.k.v. tracering van medicatie en medische hulpmiddelen, beheer van het herconditioneringsproces, …).
*apparatuur ter ondersteuning van de scanning / tracering van elke unieke ID van medicatie en medische hulpmiddelen (vb. handheld scanner/PDA) in de apotheek zoals benodigd.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit, efficiëntie, performantie en bedieningsgemak  / Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienst na verkoop en waarborg  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Toegestane opties (Worden in het bestek meegegeven) Vereiste opties (Worden in het bestek meegegeven) Vrije opties (Worden in het bestek meegegeven)

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Apparatuur en elektronische kasten voor op standaard verpleegafdelingen van AZ en PZ

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   42965110 - Opslagsysteem

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Sint Maarten - Campus Roosendaelveld

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 2 “Apparatuur en elektronische kasten voor op standaard verpleegafdelingen van AZ en PZ”
Toelichting:
*apparatuur voor efficiënte en veilige opslag en picking van medicatie op de standaard verpleegafdelingen van AZ en PZ:
*elektronische kasten voor op standaard afdelingen van het AZ : de medicatie dient veilig opgeslagen te liggen in elektronische kasten in de apotheekruimtes van het ziekenhuis. Deze kasten apotheekkasten worden gebruikt om medicatie op te slaan en gecontroleerd en gedocumenteerd te verdelen.
*elektronische kasten voor op PZ afdelingen (type idem als op standaard afdelingen van het AZ)
*bovenstaande apparatuur dient gekoppeld te worden met het medicatiebeheer van Infohos om een vlotte picking toe te laten op een afdeling van de benodigde medicatie aangereikt door het elektronisch voorschrift.
*apparatuur ter ondersteuning van de scanning / tracering van elke unieke ID van medicatie en medische hulpmiddelen (vb. handheld scanner/PDA) op de afdelingen zoals benodigd.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit, efficiëntie, performantie en bedieningsgemak  / Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienst na verkoop en waarborg  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Toegestane opties (Worden in het bestek meegegeven) Vereiste opties (Worden in het bestek meegegeven) Vrije opties (Worden in het bestek meegegeven)

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Apparatuur en elektronische kasten voor acuut-technische afdelingen van AZ

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   42965110 - Opslagsysteem

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Sint Maarten - Campus Roosendaelveld

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 3 “Apparatuur en elektronische kasten voor acuut-technische afdelingen van AZ”
Toelichting:
*apparatuur voor efficiënte en veilige opslag en picking van medicatie op de acuut-technische afdelingen (vb. spoed, IZ, OK, dagziekenhuis …) van het AZ :
*elektronische kasten voor op acuut-technische afdelingen (vb. spoed, IZ, OK, dagziekenhuis, …) van het AZ : de medicatie en medische hulpmiddelen dienen veilig opgeslagen te liggen in elektronische kasten in de apotheekruimtes van het ziekenhuis. Deze kasten dienen automatisch te vergrendelen indien er geen activiteit is. Er dient voor deze afdelingen de mogelijkheid te bestaan om hoog-risico medicatie / verdoving op een aparte manier op te slaan en te behandelen. De kast is robuust en biedt bescherming tegen ongeoorloofde toegang.
*Deze acuut-technische diensten werken typisch op naschrift (er bestaat dus geen elektronisch voorschrift vanuit Infohos medicatiebeheer). Een vlotte uitname op naam van de patiënt is nodig om zelfs bij kritische patiënten voldoende snel en juist de benodigde medicatie en medische hulpmiddelen te picken.
*apparatuur ter ondersteuning van de scanning / tracering van elke unieke ID van medicatie en medische hulpmiddelen (vb. handheld scanner/PDA) op de afdelingen zoals benodigd
Toegestane optie:
*Specifiek voor OK wensen wij de mogelijkheid te voorzien om de elektronische kast te koppelen met medicatiekarren die aanwezig zijn in elke OK-zaal (14 zalen in de NB) om zodoende na verbruik van medicatie uit deze medicatiekar, een vlotte herbevoorrading te laten uitvoeren door de OK-medewerkers vanuit de elektronische kast op OK. Apotheek zal dan de dienstvoorraad op OK aanvullen in deze centrale elektronische kast.
*Bijhorende software ter herbevoorrading van de medicatiekarren o.b.v. een registratie (d.m.v. barcode scanning of RFID) in het OK-pakket OR-line van de verbruikte medische hulpmiddelen, implantaten en medicatie per patiënt per ingreep
De exacte configuratie van de elektronische kasten van percelen 2 en 3 kan verschillen van dienst tot dienst, en zullen na toewijzing op basis van deze opdracht bevestigd worden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit, efficiëntie, performantie en bedieningsgemak  / Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienst na verkoop en waarborg  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Toegestane opties (Worden in het bestek meegegeven) Vereiste opties (Worden in het bestek meegegeven) Vrije opties (Worden in het bestek meegegeven)

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 139-285047

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2017/195/AKAZSTM

Perceel nr.:   1

Benaming:   Inslag, herconditionering, opslag en picking in de apotheek

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

31-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   1

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Hospital Logistics
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Industriezone A118 Gaston Geenslaan 33
Plaats
Aarschot
NUTS-code
BE
Postcode
3200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 16564744
E-mail
stefaan.dewulf@ethilog.com
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.769.369,97 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2017/195/AKAZSTM

Perceel nr.:   2

Benaming:   Apparatuur en elektronische kasten voor op standaard verpleegafdelingen van AZ en PZ

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

31-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   1

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Hospital Logistics
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Industriezone A118 Gaston Geenslaan 33
Plaats
Aarschot
NUTS-code
BE
Postcode
3200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 16564744
E-mail
stefaan.dewulf@ethilog.com
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.028.161,85 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
VZW Emmaüs
Postadres
Edgard Tinellaan 1
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-02-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2048 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!