Aankondiging van een opdracht

Levering van elektriciteit

Het voorwerp van deze opdracht is de levering van elektriciteit:

- Hoogspanning voor:

o de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid (RWZI-ZUID): deze installatie met 360.000 inwonerequivalenten, verzamelt het stedelijk afvalwater van het zuidelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een deel van het grondgebied van de aangrenzende Vlaamse gemeenten;

o de installatie voor het oppompen van afvalwater die zich bevindt in het net van collectoren dat dit water vervoert naar de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid;

o de 5 stormbekkens van de BMWB: deze bekkens hebben een capaciteit tussen 16.000 en 40.000 m³. Door middel van pompen en dompelejectorbeluchters beschermen ze de vallei tegen overstromingen bij hevige regenval.

- Laagspanning voor het meet- en bewakingsnet van het afvalwater, de oppervlaktewateren en pluviometrie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Publicatiedatum
03-04-2015
Deadline
26-05-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (B.M.W.B.)
Postadres
Keizerinlaan 66, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
marianne.portelli@sbge.be
Ter attentie van
ir Jean-Pol Rosière

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Het contractuele referentieverbruik van elektriciteit is als volgt: Perceel 1: 18 862 MWh Perceel 2: 629 MWh

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Gevallen van uitsluiting van onderhavige procedure:

- Eerste geval van uitsluiting (art.61 §1 KB 15 juli 2011)

Wordt uitgesloten van toegang tot de opdracht, in elk stadium van de gunningsprocedure, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedente overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:

1. deelname aan de criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek;

2. omkoping zoals bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek;

3. fraude zoals bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;

4. witwassen van geld zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

- Tweede geval van uitsuiting (art.61§ 2 1° KB 15 juli 2011)

Kan ook worden uitgesloten van de toegang tot de opdracht, in elk stadium van de gunningsprocedure, de kandidaat of inschrijver die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.

- Derde geval van uitsluiting (art 61§2 5° en 62 KB 15 juli 2011)

Kan ook worden uitgesloten van de toegang tot de opdracht, in elk stadium van de gunningsprocedure, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het KB van 15 juli 2011.

- Vierde geval van uitsluiting (art 61§2 6° en 63 KB 15 juli 2011)

Kan ook worden uitgesloten van de toegang tot de opdracht, in elk stadium van de gunningsprocedure, de inschrijver die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het voornoemde KB van 15 juli 2011.

Wijzen waarop de aanbestende overheid kan nagaan of de kandidaat zich niet in een van de bovenstaande gevallen van uitsluiting bevindt

Door de indiening van zijn offerte verklaart de kandidaat of inschrijver uitdrukkelijk, op zijn woord van ere, zich in geen enkel van hierboven vermelde gevallen te bevinden. De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de aanbestedende overheid de echtheid van deze impliciete verklaring op erewoord zal onderzoeken van de inschrijver wiens offerte op de eerste plaats gerangschikt staat.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt bij zijn offerte:

1. Een document waaruit blijkt dat hij op het moment van de indiening van de offerte in het bezit is van een leveringsvergunning afgegeven door de bevoegde autoriteiten in het Brusselse gewest;

2. Een verklaring op erewoord dat de inschrijver beschikt over een toegangscontract voor de verschillende distributienetten van waaruit de sites waarop deze opdracht betrekking heeft, gevoed worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!