Aankondiging van een opdracht

Openbare aanbesteding met als voorwerp de oprichting van een industriële samenwerking met betrekking tot de productie van energie met de stoom die geproduceerd wordt door de verbranding van afval.

Het voorwerp van de opdracht is het vestigen van een contractuele of institutionele samenwerking tussen de NV Trieercentrum en een aan te duiden ondernemer. Deze samenwerking dient in te staan voor :
- de omzetting van de stoom, die geproduceerd wordt door de verbranding van afval, in elektrische en thermische energie,
- de volledige of gedeeltelijke bouwwerken en exploitatie van de noodzakelijke installaties,
- optioneel, de volledige of gedeeltijke commercialisering van de geproduceerde elektriciteit en/of thermische energie.
De NV TRIEERCENTRUM is een dochteronderneming van het Agentschap Net Brussel. Ze is aandeelhouder van de CVBA Brussel Energie die beheerder is van de fabriek voor de energetische valorisatie van het afval uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Tijdens de exploitatie van het afval in de verbrandingsoven van Brussel Energie wordt stoom opgewekt. Deze stoom wordt momenteel door Brussel Energie verkocht aan een operator die deze energie omzet in elektriciteit, die deels aan het openbare distributienet geleverd wordt en deels dient voor de uitbating van de fabriek voor de energetische valorisatie van afval. De condensaten keren terug naar de fabriek. Dit contract loopt af op 31/8/2019.
Het voorwerp van de markt is het oprichten van een institutionele of contractuele samenwerking die vanaf 1 september 2019 instaat voor:
• de omzetting van de stoom die afkomstig is van de verbranding van afval (waarvan de eigendom zal overgedragen worden aan het Trieercentrum of de aangeduide dochteronderneming) in elektrische energie en andere energieën,
• De volledige of gedeeltelijke bouw en uitbating van de installaties die noodzakelijk zijn voor de omzetting van de stroom door de partner;
• Optioneel, de volledige of gedeeltelijke commercialisering van de geproduceerde elektriciteit en/of thermische energie.
De aanbesteding omvat ook de levering van elektriciteit en thermische energie, noodzakelijk voor de uitbating van de fabriek voor de energetische valorisatie van afval, dewelke bij voorkeur het resultaat zijn van een optimale transformatie van de energie die afkomstig is van de stoom.
De aard van het partnerschap kan een transactie zijn (overeenkomst) of van institutionele (gemeenschappelijke participatie in een toepassingsgerichte vennootschap) aard zijn.

Publicatiedatum
29-07-2016
Deadline
05-10-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
42112000 - Turbine-installaties
31124000 - Stoomturbinegenerator en bijbehorende apparatuur
09310000 - Elektriciteit
71314000 - Energie en aanverwante diensten
65320000 - Exploitatie van elektrische installaties
65410000 - Exploitatie van een energiecentrale
09322000 - Stoom
45251230 - Bouwen van stoominstallatie
45252300 - Bouwen van afvalverbrandingsinstallatie
45259300 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
51130000 - Installatie van stoomgeneratoren, turbines, compressoren en branders
51131000 - Installatie van stoomgeneratoren
51133000 - Installatie van turbines
42112100 - Stoomturbines
31124100 - Turbinegeneratorsets
31128000 - Turbogenerator
45251140 - Bouwen van thermische centrale
45251100 - Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale
45251000 - Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrales en verwarmingsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Diensten
Procedure
Concurrentiegerichte dialoog

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Trieercentrum
Postadres
De Broquevillelaan 12, 1150 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Van Lathem Daniel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie document in bijlage

Economische en financiële draagkracht

Zie document in bijlage.
Wanneer een ondernemer zich inschrijft voor deze aanbesteding, verklaart hij dat hij zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt, zoals beschreven staat in artikel 61 §§1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
De Aanbestedende dienst controleert het statuut van de weerhouden kandidaten. Hiertoe vraagt hij de betreffende kandidaten om via het snelste medium en binnen de vastgestelde termijn de informatie of de documenten te verschaffen die het mogelijk maken zijn persoonlijke situatie te controleren.
1. Een RSZ-attest
Het betreft , voor de Belgische inschrijver, het attest dat de situatie van de rekening van de inschrijver bij de RSZ vaststelt tot en met het voorlaatste afgelopen kwartaal ten opzichte van de datum waarop de offertes geopend worden (volgens artikel 62 § 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011; indien de schuld hoger is dan € 3.000, dient de inschrijver al de informatie te verschaffen met betrekking tot de eventuele aangiften van schuldvorderingen),
of
De inschrijver die buitenlands personeel te werk stelt, dient het attest dat als gelijkaardig beschouwd wordt en verschaft wordt door de bevoegde overheid van zijn land, te overhandigen. Het betreft het attest dat voorgeschreven wordt in artikel 62 § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
2. Een BTW-attest. De inschrijver voegt een attest toe waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen inzake btw voldaan heeft volgens de wettelijke voorschriften van het land waar hij gevestigd is, in overeenstemming met het artikel 63 van het KB van 15 juli 2011.
3. Een attest 'directe belastingen'. De inschrijver voegt een attest toe waaruit blijkt dat hij aan zijn fiscale verplichtingen inzake directe belastingen voldaan heeft volgens de wettelijke voorschriften van het land waar hij gevestigd is, in overeenstemming met het artikel 638 van het KB van 15 juli 2011.
4. Jaarlijkse omzet: De inschrijver voegt de balansen van de drie afgelopen boekjaren toe. De financiële capaciteit zal beschouwd worden als verworven wanneer hij aantoont dat zijn algemeen jaarlijks omzetcijfer hoger is dan 100 miljoen euro per jaar tijdens de drie afgelopen boekjaren.
Voor de kandidaturen die voorgesteld worden door tijdelijke handelsvennootschappen dient de afwezigheid van uitsluitingssituaties gecontroleerd te worden bij iemand van elk van de partners. De vereisten inzake economische, financiële en technische capaciteit echter kunnen vervuld worden door één, verschillende of alle partners.

Vakbekwaamheid

zie document in bijlage
De kandidaat voegt een verklaring toe met de vergelijkbare diensten die de afgelopen drie jaren uitgevoerd werden, hun bedrag, hun datum en hun openbare of privé bestemmeling. Onder 'vergelijkbare diensten' verstaat men alle referenties inzake verkoop, bouw of uitbating van installaties voor elektriciteitsproductie, alle referenties voor het uitbaten van het elektriciteits- of energienetwerk of ook alle referenties van het uitbaten van installaties voor thermische valorisatie van afval. De lijst zal gepaard gaan met certificaten van goede uitvoering uitgegeven of medeondertekend door de bevoegde overheid of wanneer de bestemmeling een privépersoon was, met een attest van de koper of bij gebrek daaraan eenvoudigweg een verklaring van de dienstverstrekker. Deze certificaten geven het bedrag (omzet) van de uitgevoerde diensten , de datum, de uitvoeringsplaats en de gegevens van de bouwheer aan. Ze geven aan of de werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en op een rechtmatige manier tot een goed einde gebracht werden.
De aanduiding van de titels van de studies of professionele titels van de versterker van de diensten of de kaderleden van de onderneming en in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) die belast kunnen worden met de prestatie van de diensten, dient vermeld te worden in de kandidatuur. De inschrijver voegt een omschrijving van de structuur en van de teams die voorgesteld worden door de kandidaat om toe te wijzen aan het project (voor elk van de marktluiken: projectbeheer, engineering, onderhoud en exploitatie).
De kandidaat voegt een lijst toe met kwaliteitsgarantienormen (bijvoorbeeld ISO9000, 14000, 50000,…) of de bewijzen van gelijkaardige maatregelen die de kwaliteit garanderen, die de kandidaat toepast binnen de werking van de teams 'projectbeheer', 'engineering', 'milieu', 'uitbating' en/of 'onderhoud' van zijn onderneming.
De technische capaciteit van de inschrijver zal beschouwd worden als verworven wanneer hij het volgende aantoont:
- in de afgelopen drie jaar ten minste een 'vergelijkbare dienst' uitgevoerd hebben zoals hiervoor bepaald;
- het ter beschikking hebben van een team voor de uitvoering van dit project dat ten minste over de volgende kwalificaties beschikt: 2 burgerlijke ingenieurs, 2 experts inzake de productie en verkoop van energie, 1 expert inzake milieu, 2 experts inzake uitbating en onderhoud van de installaties voor de productie van elektriciteit of de behandeling van afval. Voor elke persoon die beoogd wordt in de structuur van de kandidaat, voegt de kandidaat het CV toe.
- Ten minste een bewijs hebben van de maatregelen voor het garanderen van de kwaliteit van het energiebeheer of het milieumanagement.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!