Aankondiging van een opdracht

Levering van elektriciteit

Het voorwerp van dit opdracht is de levering van elektriciteit:
- Hoogspanning voor:
o de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid (RWZI-ZUID): deze installatie met 360.000
inwonerequivalenten, verzamelt het stedelijk afvalwater van het zuidelijke deel van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een deel van het grondgebied van de
aangrenzende Vlaamse gemeenten;
o de installatie voor het oppompen van afvalwater die zich bevindt in het net van
collectoren dat dit water vervoert naar de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid;
o de 5 stormbekkens van de BMWB: deze bekkens hebben een capaciteit tussen
16.000 en 40.000 m³. Door middel van pompen en dompelejectorbeluchters
beschermen ze de vallei tegen overstromingen bij hevige regenval.
- Laagspanning voor het meet- en bewakingsnet van het afvalwater, de oppervlaktewateren en
pluviometrie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Publicatiedatum
29-11-2016
Deadline
17-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER
Postadres
Keizerinlaan 17-19, 1000 BRUSSEL, BE
Contactpunt(en)
Matheve Adrien Stéphane

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Het contractuele referentieverbruik van elektriciteit is als volgt: Perceel 1: 24 816 MWh Perceel 2: 1378 MWh

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Eerste geval van uitsluiting (art. 61, § 1, KB van 15 juli 2011 ): De inschrijver die zich bevindt in een
van de situaties bedoeld in artikel 61, § 1, van het KB van 15 juli 2011, dit wil zeggen: bij rechterlijke
beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft
veroordeeld is geweest voor: deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van
het Strafwetboek; omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek; fraude als
bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van
de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; witwassen van geld als bedoeld in
artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Tweede geval van uitsluiting: De inschrijver die zich bevindt in een van de situaties bedoeld in
artikel 61, § 2, 1, 2 en 3° van het KB van 15 juli 2011, dit wil zeggen: de inschrijver die in staat van
faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke
reorganisatie ondergaat of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige
procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; die aangifte heeft gedaan van zijn
faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke
reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere
nationale reglementeringen; of die bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan,
veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
Derde geval van uitsluiting met betrekking tot sociale verplichtingen: De inschrijver die niet heeft
voldaan aan zijn sociale verplichtingen in de zin van artikel 61, § 2, 5° en artikel 62 van het KB van 15
juli 2011.
Vierde geval van uitsluiting met betrekking tot fiscale verplichtingen: De inschrijver die niet heeft
voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de bepalingen van artikel 61, § 2, 6° en artikel
63 van het voornoemde KB van 15 juli 2011.
Door de indiening van zijn offerte verklaart de kandidaat of inschrijver uitdrukkelijk, op zijn erewoord,
zich in geen enkel van de hierboven vermelde gevallen te bevinden. De aandacht van de inschrijver
wordt gevestigd op het feit dat de aanbestedende overheid de echtheid van deze impliciete verklaring
op erewoord zal onderzoeken van de inschrijver wiens offerte op de eerste plaats gerangschikt staat.
De aanbestedende overheid verzoekt de desbetreffende inschrijver daarom haar zo snel mogelijk en
binnen de opgegeven termijn in het bezit te stellen van de inlichtingen of documenten - die niet langs
elektronische weg toegankelijk zijn - waarmee ze kan verifiëren dat de inschrijver zich niet in een van
de bovenstaande gevallen van uitsluiting bevindt.
Indien de aanbestedende overheid bij deze controle vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord
op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes niet of niet meer overeenstemt met de
persoonlijke situatie van de gekozen inschrijver, wordt deze inschrijver uitgesloten.
In dat geval stelt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de
offerte die onmiddellijk achter deze van de uitgesloten inschrijver stond gerangschikt, en controleert ze
de persoonlijke situatie van deze inschrijver, enzovoort indien nodig.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt bij zijn offerte:
1. een document waaruit blijkt dat hij op het moment van de indiening van de offerte in het bezit
is van een leveringsvergunning afgegeven door de bevoegde autoriteiten in het Brusselse
gewest;
2. Een verklaring op erewoord dat de inschrijver beschikt over een toegangscontract voor de
verschillende distributienetten van waaruit de sites waarop deze opdracht betrekking heeft,
gevoed worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!