Rectificatie

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING AANVULLEND PENSIOENPLAN VOOR HET CONTRACTUEEL PERSONEEL VAN DE FEDERALE STAAT

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD BOSA DG FAP
Nationaal identificatienummer
0671.516.647_550155
Postadres
WTC III - Simon Bolivarlaan 30
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
FOR
Telefoon
+32 27407655
E-mail
xavier.pierard@bosa.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://bosa.belgium.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338756

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING AANVULLEND PENSIOENPLAN VOOR HET CONTRACTUEEL PERSONEEL VAN DE FEDERALE STAAT

Referentienummer: BOSA-DGFAP -FORCMS-PENSIO-122-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 75320000 - Pensioenstelsels voor ambtenaren

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht heeft als onderwerp de aanstelling van een verzekeringsonderneming voor de uitvoering van de aanvullende pensioentoezegging van het type vaste bijdrage in tak 23 van de Federale Staat

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-513606

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-220275

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
rechtzetting: Punt 10.1.2.5 van het bestek – NL versie: de woorden “ ontvangen jaarlijkse bijdragen “ dienen te worden vervangen door “ beheerde reserves”
Te lezen:
Rechtzettingsbericht: De gevolgde procedure is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Nieuwe versie van het bestek, het offerteformulier et het PV van de infozitting

Overige nadere inlichtingen

Rechtzettingsbericht: De gevolgde procedure is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.