Aankondiging van een opdracht

EA Tafelbladen

Levering én volledige installatie van tafelbladen inclusief hulpmiddelen ten behoeve van Versneller, CT, PET-CT, MRO en Manumed.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

NL33C - Groot-Rijnmond

Opdrachtcodes (CPV)
33192200 - Medische tafels
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Erasmus MC
Postadres
's-Gravendijkwal 230
Plaats
Rotterdam
Postcode
3015CE
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Mathijs Notermans
E-mail
aanbestedingen@erasmusmc.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

— Geen crimineel verleden.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer