Aankondiging van een opdracht

EA Tafelbladen

Levering én volledige installatie van tafelbladen inclusief hulpmiddelen ten behoeve van Versneller, CT, PET-CT, MRO en Manumed.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

NL33C - Groot-Rijnmond

Opdrachtcodes (CPV)
33192200 - Medische tafels
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Erasmus MC
Postadres
's-Gravendijkwal 230
Plaats
Rotterdam
Postcode
3015CE
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Mathijs Notermans
E-mail
aanbestedingen@erasmusmc.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

— Geen crimineel verleden.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer