Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

OA 2289 - OPS Expert

FAB's (Functional Airspace Blocks) worden binnen Europa ontwikkeld als een fase binnen de implementatie van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. Het FABEC-programma (FAB Europe Central) ontwikkelt een FAB boven België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.
.
Als onderdeel van het FABEC-programma worden verschillende projecten uitgevoerd door de ANSP's (Air Navigation Service Providers).
.
De Chairman AFG 'ANSP FABEC Group' (CM AFG) wordt geassisteerd door verschillende experts die rechtstreeks aan hem rapporteren. Ter ondersteuning van de CM AFG en voornamelijk onder zijn hoedanigheid van de OPS Programme Manager, dient er een OPS Expert aangesteld te worden die hoofdzakelijk de operationele ATM (Air Traffic Management) activiteiten binnen FABEC zal begeleiden.
.
Deze opdracht omvat het afsluiten van een consultancy contract voor een 'OPS Expert'. (raming aantal te presteren dagen = 210/jaar, indicatief en niet bindend)


Datum van verzending van deze aankondiging
09-02-2018
Publicatiedatum
12-02-2018
Deadline
12-03-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
98910000 - Diensten specifiek voor internationale organisaties
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgocontrol
Postadres
Tervuursesteenweg, 303
Plaats
Steenokkerzeel
Postcode
1820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Belgocontrol - Logistiek - Aankopen
E-mail
tendering@belgocontrol.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

In elk stadium van de gunningsprocedure wordt uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die zich bevindt in één van de uitsluitingsgronden als beoogd door de bepalingen van de artikelen 67, 68 en 69 van de wet van 17 juni 2016 en de bepalingen van de artikelen 61, 62, 63 van het KB van 18 april 2017.
.
De kandidaat dient aan zijn aanvraag tot deelneming toe te voegen:
.
- Een verklaring op eer waarin hij (zij) verklaart zich niet te bevinden in één of meerdere van voormelde opgesomde uitsluitingsgronden.
- Het bewijs dat hij (zij) gemachtigd is om de ingediende aanvraag tot deelneming namens de inschrijver te ondertekenen door het voorleggen van de authentieke of onderhandse akte, of een voor echt verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk, of aanduiding van het nummer van het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gevolgmachtige worden gepubliceerd.
.
Belgocontrol zal de echtheid van voormelde verklaring op eer onderzoeken. Daartoe zal zij de kandidaat die voor selectie in aanmerking komt, verzoeken de relevante inlichtingen of documenten voor te leggen alvorens de selectiebeslissing te nemen.
.
Belgocontrol zal volgende documenten zelf via de elektronische middelen opvragen:
het attest van de rechtbank van Koophandel dat de betrokkene niet in staat van faillissement of vereffening verkeert noch een gerechtelijke reorganisatie heeft aangegaan (voor Belgische ondernemingen):
.
- Het attest RSZ waaruit blijkt dat de betrokkene heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor Sociale Zekerheid en bestaanszekerheid;
- Het attest uitgereikt door de Administratie der Belastingen waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en BTW).
.
De Kandidaat dient, op eerste verzoek, de volgende attesten voor te leggen:
.
- Uittreksel uit strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerecht of een overheidsinstantie van het land van oorsprong waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
- Voor een kandidaat van vreemde nationaliteit een attest uitgereikt door de bevoegde dienst waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen t.a.v. de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid en belastingen (directe belastingen en BTW) overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie dient voor ieder lid van de combinatie op dezelfde manier (op eerste verzoek door het overleggen van de vereiste stavingstukken zoals vermeld onder vorige paragraaf) aangetoond te worden dat deze zich niet bevinden in een toestand van uitsluiting.
.
In zoverre een beroep wordt gedaan op een onderaannemer, dient voor de betrokken onderaannemer op dezelfde manier (op eerste verzoek door het effectief overleggen van de vereiste stavingstukken zoals hierboven vermeld) aangetoond te worden dat deze zich niet bevindt in een toestand van uitsluiting.

Economische en financiële draagkracht

Zodoende het voor Belgocontrol mogelijk te maken om een analyse van de financiële en economische draagkracht van de inschrijver uit te voeren, dient hij volgende documenten te voegen bij zijn offerte:
.
- De officiële jaarverslagen, balansen en resultatenrekeningen van de drie meest recente boekjaren van de juridische entiteit die inschrijft en, indien deze deel uitmaakt van een groep, ook de geconsolideerde cijfers van de groep van de drie meest recente boekjaren.
.
Wanneer uit de analyse, die door de financiële diensten van Belgocontrol zal worden uitgevoerd, een onvoldoende draagkracht blijkt, kan de inschrijver worden uitgesloten.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Wanneer de kandidaat beroep doet op de draagkracht / bekwaamheid van andere entiteiten en die draagkracht / bekwaamheid bepalend is voor zijn selectie, vermeldt de kandidaat in zijn kandidatuur voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht / bekwaamheid en welke andere entiteiten hij voorstelt.
.
De kandidaat dient te beschikken over volgende technische bekwaamheid:
- De kandidaat-inschrijver (de organisatie) dient aan te tonen dat hij voldoende ervaring en expertise heeft in het operationele ‘Air Traffic Management’ (ATM) domein in een internationale omgeving. De kandidaat wordt gevraagd een gedetailleerde beschrijving van zijn activiteiten op te geven.
- De kandidaat dient aan te tonen dat hij reeds soortgelijke opdrachten succesvol heeft uitgevoerd. Ter staving hiervan legt de kandidaat een lijst voor met minstens 3 relevante referenties van opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 5 kalenderjaren, incl. een beschrijving van de opgenomen rol en verantwoordelijkheden.
.
Bij elke referentie wordt vermeld: de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instantie waarvoor de opdracht was bestemd; een concrete beschrijving van het project; datum van oplevering en uitvoeringstermijn; budget.
.
Enkel de referenties waarvoor een recent attest van tevredenheid, getekend door de opdrachtgevers, wordt bijgevoegd zullen in aanmerking worden genomen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!