Aankondiging van een opdracht

AI 2017-0236 Verlichting Piet Heingarage.

Het betreft het vervangen van de verlichting in de Piet Heingarage. De insteek van de gemeente bij deze aanbesteding is om "licht als dienst" in te kopen.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-02-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
34990000 - Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties
71318100 - Diensten in verband met de uitvoering van verlichtings- en daglichtvoorzieningsprojecten
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Postadres
Weesperstraat 430
Plaats
Amsterdam
Postcode
1018 DN
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Tim Duits
E-mail
t.duits@amsterdam.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

— Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving,

— Eigen Verklaring (UEA-formulier),

— Verklaring milieu-, sociaal en arbeidsrecht.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

— Kerncompetentie A,

— Kerncompetentie B,

— Beroep bekwaamheid derden.

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer