Aankondiging van een opdracht

AI 2017-0236 Verlichting Piet Heingarage.

Het betreft het vervangen van de verlichting in de Piet Heingarage. De insteek van de gemeente bij deze aanbesteding is om "licht als dienst" in te kopen.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-02-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
34990000 - Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties
71318100 - Diensten in verband met de uitvoering van verlichtings- en daglichtvoorzieningsprojecten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Postadres
Weesperstraat 430
Plaats
Amsterdam
Postcode
1018 DN
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Tim Duits
E-mail
t.duits@amsterdam.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

— Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving,

— Eigen Verklaring (UEA-formulier),

— Verklaring milieu-, sociaal en arbeidsrecht.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

— Kerncompetentie A,

— Kerncompetentie B,

— Beroep bekwaamheid derden.

Eventuele minimumeisen:

-

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer