Rectificatie

Zonnestroominstallatie Koopman te Amsterdam

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Nationaal identificatienummer
382705867
Postadres
De Ruijterkade 7
Plaats
Amsterdam
Postcode
1013AA
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Tijmen Poleij
Telefoon
+31 620424441
E-mail
natalie.bergwerf@portofamsterdam.nl
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.portofamsterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Zonnestroominstallatie Koopman te Amsterdam

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 09331000 - Zonnepanelen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van de onderhavige aanbesteding is om met een inschrijver een overeenkomst te sluiten voor de levering, plaatsing, aansluiting, operationeel houden en het onderhouden van een zon pv installatie incl. outputgarantie voor 15 jaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 231-482494

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Overige nadere inlichtingen

Aanvang en voltooiing van de opdracht moet resp. zijn 1 oktober 2018 en 31 december 2018 i.p.v. 2017 Dit is de enige wijziging in deze rectificatie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!