Europese Commissie
Aankondiging van een opdracht

Technische bijstand bij de uitvoering van vastgoedprojecten op de gebieden engineering, architectuur en het uittrekken van hoeveelheden.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
CSM 1 05/P001
Plaats
Brussel
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Telefoon
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22960570

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Technische bijstand bij de uitvoering van vastgoedprojecten op de gebieden engineering, architectuur en het uittrekken van hoeveelheden.

Referentienummer:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht betreft de verlening van diensten voor technische bijstand bij de uitvoering van vastgoedprojecten (renovatie, herontwikkeling of (her)bouw) op de gebieden engineering, architectuur en het uittrekken van hoeveelheden.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   8.810.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Technische bijstand bij de uitvoering van vastgoedprojecten op de gebieden engineering, architectuur en het uittrekken van hoeveelheden in Brussel.

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel en omgeving.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De dienstverlening voor technische bijstand bij de uitvoering van vastgoedprojecten (renovatie, herontwikkeling of (her)opbouw) op de gebieden engineering, architectuur en het uittrekken van hoeveelheden heeft voornamelijk betrekking op de gebouwen die worden gebruikt of beheerd door de Commissie in Brussel, maar ook op gebouwen van andere Europese instellingen of organen van de Europese Unie waarmee de Commissie is verbonden via een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau en die zich mogelijk elders op EU-grondgebied bevinden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   6.410.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Technische bijstand bij de uitvoering van vastgoedprojecten op de gebieden engineering, architectuur en het uittrekken van hoeveelheden in Karlsruhe

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   DE - DEUTSCHLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   Karlsruhe.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De dienstverlening voor technische bijstand bij de uitvoering van vastgoedprojecten (renovatie, herontwikkeling of (her)opbouw) op de gebieden engineering, architectuur en het uittrekken van hoeveelheden heeft voornamelijk betrekking op de gebouwen van de Commissie in Karlsruhe (Duitsland) die worden gebruikt door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) en die onder de nucleaire regelgeving vallen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   2.400.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I „Checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten” bij het bestek.

De inschrijver moet in het bijzonder een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Opgelet: De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen.

Opgelet: In geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet het volgende overleggen:

— een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals de passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig;

— een verklaring betreffende de algemene jaaromzet voor de laatste 3 boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

om te kunnen worden geselecteerd, moet de inschrijver een gemiddelde totale jaaromzet aantonen van 3 200 000 EUR (per jaar) voor perceel 1 en 1 200 000 EUR (per jaar) voor perceel 2. Indien eenzelfde inschrijver voor 2 percelen een inschrijving indient, wordt een gemiddelde jaaromzet van minstens 4 000 000 EUR (per jaar) in beschouwing genomen.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet het volgende overleggen:

— opleidings- en beroepskwalificaties (cv's) van de personeelsleden van de gegadigde, evenals hun werkervaring.

Bewijsmiddelen: de inschrijver moet voor alle profielen cv's overleggen waaruit de behaalde diploma's (waarvan een kopie moet worden bijgevoegd), het opleidingsniveau en de ervaring blijken.

Voor de talen moet ook een certificaat worden bijgevoegd waaruit het hoogst behaalde niveau blijkt,

— een lijst met de voornaamste verleende diensten, evenals aanvullende diensten die tijdens de laatste 3 jaar zijn verleend in verband met het voorwerp van de opdracht (voor perceel 1: technische bijstand en technisch advies voor de uitvoering van vastgoedprojecten, voor perceel 2: technische bijstand en technisch advies voor de uitvoering van vastgoedprojecten die onder de nucleaire regelgeving vallen), met vermelding van de bedragen, data en gegevens van de publiek- of privaatrechtelijke begunstigden,

— een certificaat van kwaliteitsmanagement (bijv. ISO 9001 of gelijkwaardig) of, indien de inschrijver geen toegang heeft tot deze certificaten of zich niet in de mogelijkheid bevindt deze binnen de vastgelegde termijnen te verkrijgen, andere bewijzen van soortgelijke maatregelen voor kwaliteitsborging die hij zelf heeft opgesteld.

Eventuele minimumeisen:

om te kunnen worden geselecteerd, moet de inschrijver aantonen dat hij beschikt over personeelsleden met de volgende profielen:

A) profielen voor zowel perceel 1 als 2:

— architect of ingenieur (op masterniveau) met 10 jaar ervaring voor het profiel „projectleider op het gebied van architectuur of bouwtechniek”,

— architect (op masterniveau) met minstens 5 jaar ervaring op het gebied van het ontwerp en de controle van de uitvoering van vastgoedwerken aan kantoren,

— ingenieur (op masterniveau) op het gebied van de technische uitrusting van gebouwen, met minstens 5 jaar ervaring op dit gebied,

— „quantity surveyor” (verantwoordelijke voor het uittrekken van hoeveelheden) (op masterniveau: diploma van ingenieur, architect, meetkundige of gelijkwaardig op het gebied van bouwkunde of civiele techniek) met minstens 5 jaar ervaring op het gebied van het beheer van de kosten, uitvoeringstermijnen en kwaliteit van projecten inzake bouwkunde, civiele techniek en renovatie, die lid is van de Unie der Belgische quantity surveyors (UBQS), het Europese Samenwerkingsverband voor bouwkostenadviseurs (CEEC) of gelijkwaardig;

B) specifieke profielen voor perceel 1:

— planningsverantwoordelijke (op masterniveau: diploma van architect of bouwingenieur of gelijkwaardig op het gebied van bouwkunde of civiele techniek) met een certificaat en/of kwalificatie inzake planning. Minstens 5 jaar ervaring op dit gebied,

— BIM-manager (op masterniveau, ingenieur of architect) met minstens 5 jaar ervaring met het beheer van bouwprojecten en 2 jaar ervaring als BIM-manager;

C) specifieke profielen voor perceel 2:

— elektrisch ingenieur gespecialiseerd in hoogspanningselektriciteit met 5 jaar beroepservaring met de uitvoering van sterkstroomprojecten en de opstelling van elektriciteitsdistributieplannen, alsook 1 jaar beroepservaring in de nucleaire sector. Kennis van de VOB en HOAI (VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen): Duitse wettelijke richtsnoeren voor de bouw — HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten): Duitse wettelijke richtsnoeren tot vaststelling van de verschillende hononarianiveaus). Kennis van het Duits — minstens niveau C1 zoals aangetoond door een certificaat,

— elektrisch ingenieur op het gebied van automatisering en communicatie met 5 jaar beroepservaring op het gebied van de technische uitrusting van gebouwen en de uitvoering van communicatie- en automatiseringsprojecten, waarvan 1 jaar in de nucleaire sector. Kennis van de VOB en HOAI. Kennis van het Duits — minstens niveau C1 zoals aangetoond door een certificaat,

— procesingenieur voor ventilatietechnologie met 5 jaar beroepservaring op het gebied van de technische uitrusting van gebouwen en de uitvoering van ventilatie-, koelings- en temperatuurbeheerprojecten, waarvan 1 jaar in de nucleaire sector. Kennis van de VOB en HOAI. Kennis van het Duits — minstens niveau C1 zoals aangetoond door een certificaat,

— procesingenieur gespecialiseerd in technologie voor gecontroleerde ventilatie, met 5 jaar beroepservaring op het gebied van de technische uitrusting van gebouwen en de uitvoering van projecten voor automatiseringstechnologie en gebouwautomatisering, waarvan 1 jaar in de nucleaire sector. Kennis van het programma Siemens WinCC en de systemen Siemens PCS7 en Siemens ProTool. Kennis van het Duits — minstens niveau C1 zoals aangetoond door een certificaat.

Om te kunnen worden geselecteerd, moet de inschrijver minstens het volgende kunnen aantonen:

voor perceel 1:

— 3 opdrachten met betrekking tot vastgoedprojecten, elk met een waarde van meer dan 10 000 000 EUR,

— 3 opdrachten met betrekking tot vastgoedprojecten, elk met een waarde tussen 1 000 000 EUR en 10 000 000 EUR;

voor perceel 2:

— 3 opdrachten met betrekking tot vastgoedprojecten die onder de nucleaire regelgeving vallen, elk met een waarde van meer dan 10 000 000 EUR,

— 3 opdrachten met betrekking tot vastgoedprojecten die onder de nucleaire regelgeving vallen, elk met een waarde tussen 1 000 000 EUR en 10 000 000 EUR.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen:   ja

Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst:   3

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   16-10-2017

Plaatselijke tijd:   17:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   20-10-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (op verplicht vertoon van een paspoort of een identiteitskaart). Inschrijvers die de opening wensen bij te wonen, moeten de eenheid OIB.02.002 Overheidsopdrachten hiervan uiterlijk 2 werkdagen vóór de openingssessie schriftelijk (zie in I.1 vermelde gegevens) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   ja

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   36 maanden na de gunning.

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

1) Het bestek en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De website wordt regelmatig geüpdatet; het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de periode van de opening van de aanbesteding.

Aanvullende inlichtingen over de contractuele voorwaarden, verlengingen van de opdracht, de voorwaarden voor deelneming, de minimumniveaus voor de vereiste bekwaamheden, de geraamde totale omvang van de opdracht enz. worden vermeld in het bestek dat beschikbaar is op bovengenoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven. Het OIB heeft in 2005 een EMAS-certificaat ontvangen en kiest voor een milieubewuste aanpak. EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem, is het vrijwillige instrument van de EU dat wordt gebruikt door organisaties om hun milieuprestatie te verbeteren.

2) De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden), te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding ervan en kan tweemaal stilzwijgend worden verlengd, telkens voor een bijkomende periode van 1 jaar (12 maanden). De maximale looptijd bedraagt dus 4 jaar (=2+1+1).

3) Gedurende een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van de initiële opdracht kan de aanbestedende dienst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging voor nieuwe diensten, bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten die door de aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de contractant van onderhavige opdracht.

4) Voor meer informatie over de deelname aan de aanbesteding en over het verloop van de procedures voor overheidsopdrachten bij het OIB, wordt u uitgenodigd om de „Guide des soumissionnaires” („Handleiding voor inschrijvers”) en de brochure „Avoir la Commission européenne comme client” („Zaken doen met de Europese Commissie”) te raadplegen. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van de Europese Unie
Postadres
rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-08-2017