Rectificatie

Aanleg fietspad in de Sint- Jorisstraat (N368) te Beernem

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beernem
Nationaal identificatienummer
0207.527.936_22810
Postadres
Bloemendalestraat 112
Plaats
Beernem
Postcode
8730
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 50300030
E-mail
info@studiebureau-lobelle.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341559

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341559

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg fietspad in de Sint- Jorisstraat (N368) te Beernem

Referentienummer: Beernem-WW.1473-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 75241000 - Diensten voor openbare orde

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De hierbij bedoelde aanneming heeft tot doel het uitvoeren van het aanleggen van fietspaden langsheen de N368 Sint Jorisstraat te Beernem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-06-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-514275

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum nr. 1: 3 posten zijn dubbel opgenomen in de meetstaat. Hoeveelheden op 0 plaatsen en verklaring toevoegen. Zie document d.d. 11/06/19

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!