Beernem
Rectificatie

Aanleg fietspad in de Sint- Jorisstraat (N368) te Beernem

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beernem
Nationaal identificatienummer
0207.527.936_22810
Postadres
Bloemendalestraat 112
Plaats
Beernem
Postcode
8730
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 50300030
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341559

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341559

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg fietspad in de Sint- Jorisstraat (N368) te Beernem

Referentienummer: Beernem-WW.1473-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 75241000 - Diensten voor openbare orde

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De hierbij bedoelde aanneming heeft tot doel het uitvoeren van het aanleggen van fietspaden langsheen de N368 Sint Jorisstraat te Beernem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-06-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-514275

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum nr. 1: 3 posten zijn dubbel opgenomen in de meetstaat. Hoeveelheden op 0 plaatsen en verklaring toevoegen. Zie document d.d. 11/06/19