Rectificatie

Openbare procedure voor het sorteren van de fractie plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) van huishoudelijke oorsprong - Definitieve fase (lange termijn)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Fost Plus
Nationaal identificatienummer
0447.550.872_577988
Postadres
Olympiadenlaan 2
Plaats
Brussel
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27750350
E-mail
sorting.final@fostplus.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fostplus.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332988

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Openbare procedure voor het sorteren van de fractie plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) van huishoudelijke oorsprong - Definitieve fase (lange termijn)

Referentienummer: Fost Plus-n°1_P+MD_Final_Sort_2019-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Openbare procedure voor het sorteren van de fractie plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) van huishoudelijke oorsprong op het grondgebied van de volgende rechtspersonen van publiekrecht : Net Brussel, Antwerpen, Ecowerf, Ibogem, IDM, Igean, ILVA, Incovo, Interrand, Interza, Intradura, IOK Afvalbeheer, Ivarem, IVBO, IVIO, IVLA, IVM, IVOO, IVVO, Miwa, Mirom, Verko - Definitieve fase (lange termijn)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-04-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-504274

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-076967

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

PV Toelichtingsvergadering 01.04.2019 & Portfolio Bxl

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!