Aankondiging van een gegunde opdracht

Interinstitutionele raamovereenkomst voor diensten voor deskundigheid op het gebied van maritieme veiligheid en bewaking.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Covent Garden 2 Place Rogier 16 Office 12/27
Plaats
Brussels
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
easme-procurement@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/EASME

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Interinstitutionele raamovereenkomst voor diensten voor deskundigheid op het gebied van maritieme veiligheid en bewaking.

Referentienummer:   EASME/EMFF/2016/022

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   77700000 - Diensten in verband met visserij

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Easme schrijft een oproep tot inschrijving uit met het oog op de sluiting van een interinstitutionele meervoudige raamovereenkomst met hernieuwde mededinging voor de verlening van deskundigheid op het gebied van maritieme veiligheid en bewaking.

De betrokken directoraten-generaal van de Europese Commissie en andere EU-agentschappen:

— directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij,

— Europees Defensieagentschap,

— Europees Bureau voor visserijcontrole,

— Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

De raamovereenkomst zal worden gesloten met maximaal 5 geselecteerde inschrijvers voor elk van de percelen. Er zullen 3 percelen zijn.

De raamovereenkomst beoogt de aanwerving van de nodige deskundigheid op het gebied van maritieme veiligheid ter ondersteuning van de EU en haar lidstaten bij de uitvoering van de Europese strategie voor maritieme veiligheid (EUSMV).

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (sectie 1.4).

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.562.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Algemene ondersteuning en tenuitvoerlegging van de EUSMV

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71620000 - Analysediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   de taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren die door de contractant zijn aangeduid, behalve als er bijeenkomsten moeten worden gehouden in de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Dit perceel betreft het verlenen van algemene ondersteuning bij de tenuitvoerlegging en follow-up van de EUSMV en het actieplan, evenals strategische analyse op het gebied van maritiemeveiligheidskwesties in meerdere sectoren, zowel op mondiaal als op Europees niveau.

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (onder 1.4.2).

De gegadigden moeten inschrijvingen indienen voor de casestudy's 1, 2, 3 en 4.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50 %.

Kwaliteitscriterium - Naam:   begrip van de beleidscontext  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk en de middelen  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   methodologische aanpak  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   totale weging van de kwalitatieve gunningscriteria  / Weging:   50 %.

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Informatie-uitwisseling en gegevensanalyse

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72316000 - Analyseren van gegevens

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   de taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren die door de contractant zijn aangeduid, behalve als er bijeenkomsten moeten worden gehouden in de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Dit perceel heeft betrekking op de verstrekking van specifieke deskundigheid inzake de verschillende dimensies van de civiele en militaire sectoroverschrijdende en grensoverschrijdende uitwisseling van (juridische, technische, operationele en organisatorische) informatie en gegevensanalyse.

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (onder 1.4.3).

De inschrijvers moeten inschrijvingen indienen voor de casestudy's 5 en 6.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50 %.

Kwaliteitscriterium - Naam:   begrip van de beleidscontext  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk en de middelen  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   methodologische aanpak  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   totale weging van de kwalitatieve gunningscriteria  / Weging:   50 %.

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 028-049071

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   EASME/EMFF/2016/022 - Lot 1

Perceel nr.:   1

Benaming:   Algemene ondersteuning en tenuitvoerlegging van de EUSMV

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   2

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
ICF Consulting Services Limited
Nationaal identificatienummer
GB927487286
Postadres
Waiting House 33 Cannon Street
Plaats
London
NUTS-code
UK
Postcode
EC4M 5SB
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.icf.com
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   792.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   792.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   60%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   EASME/EMFF/2016/022 - Lot 1

Perceel nr.:   1

Benaming:   Algemene ondersteuning en tenuitvoerlegging van de EUSMV

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

04-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   2

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Cowi Belgium
Nationaal identificatienummer
BE0472972493
Postadres
Avenue de Tervuren 13B
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.cowi-belgium.be
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
WISE Pens International Limited
Nationaal identificatienummer
07576919
Postadres
2 Tower Street
Plaats
Emsworth Hamphire
NUTS-code
UK
Postcode
PO10 7BH
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.wisepens.com
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Gartner Belgium bvba
Nationaal identificatienummer
BE0467335013
Postadres
L. Da Vincilaan 11 — Figueras Building
Plaats
Zaventem
NUTS-code
BE
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
https://www.gartner.com/technology/contact/contact_europe.jsp
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Cowi A/S
Nationaal identificatienummer
DK44623528
Postadres
Parallelvej 2
Plaats
Kongens Lyngby
NUTS-code
DK
Postcode
2800
Land
DANMARK
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.cowi.com
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   792.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   792.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   EASME/EMFF/2016/022 - Lot 2

Perceel nr.:   2

Benaming:   Informatie-uitwisseling en gegevensanalyse

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

08-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   2

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Cowi Belgium
Nationaal identificatienummer
BE0472972493
Postadres
Avenue de Tervuren 13B
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.cowi-belgium.be
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Cowi A/S
Nationaal identificatienummer
DK44623528
Postadres
Parallelvej 2
Plaats
Kongens Lyngby
NUTS-code
BE
Postcode
2800
Land
DANMARK
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.cowi.com
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
WISE Pens International Limited
Nationaal identificatienummer
07576919
Postadres
2 Tower Street
Plaats
Emsworth Hamphire
NUTS-code
UK
Postcode
PO10 7BH
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.wisepens.com
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Gartner Belgium bvba
Nationaal identificatienummer
BE0467335013
Postadres
L. Da Vincilaan 11 — Figueras Building
Plaats
Zaventem
NUTS-code
BE
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
https://www.gartner.com/technology/contact/contact_europe.jsp
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   770.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   770.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   EASME/EMFF/2016/022 - Lot 2

Perceel nr.:   2

Benaming:   Informatie-uitwisseling en gegevensanalyse

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

20-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   2

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Ventura Associates France
Nationaal identificatienummer
FR29539370478
Postadres
54 rue de Bitche
Plaats
Courbevoie
NUTS-code
FR
Postcode
92400
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.ventura-associate.com
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   770.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   770.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   50%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   EASME/EMFF/2016/022 - Lot 2

Perceel nr.:   2

Benaming:   Informatie-uitwisseling en gegevensanalyse

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

08-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   2

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Deloitte Consulting & Advisory CVBA
Nationaal identificatienummer
BE0474429572
Postadres
Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J
Plaats
Zaventem
NUTS-code
BE
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
https://www2.deloitte.com
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   770.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   770.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+35 243031
E-mail
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax
+35 243032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld tot nietigverklaring van het gunningsbesluit. Elk mogelijk verzoek van u en elk antwoord van ons, of alle klachten over onbehoorlijk bestuur zullen noch het doel noch het effect hebben de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van onderhavige beslissing uit te stellen of een nieuwe periode voor het instellen van een beroep te openen. De instantie die verantwoordelijk is voor de behandeling van de nietigverklaringsprocedures wordt vermeld in VI.4.1 van deze aankondiging van een gegunde opdracht.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!