Hogeschool Gent
Aankondiging van een opdracht

Leveren van schoonmaakproducten en -materieel op afroep voor diverse locaties van de HoGent en de HoWest

Leveren van schoonmaakproducten en -materieel op afroep voor diverse locaties van de HoGent en de HoWest

Publicatiedatum
08-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33760000 - Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
19640000 - Afval- en vuilniszakken van polytheen
39224300 - Bezems en borstels en andere artikelen voor huishoudelijk schoonmaken
39224340 - Afvalbakken
39800000 - Producten voor schoonmaken en poetsen
39830000 - Reinigingsmiddelen
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hogeschool Gent
Postadres
Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De totale waarde van de aankopen geraamd over 4 jaar bevindt zich tussen 545 000,00 en 856 000,00 EUR excl. btw.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de vigerende overheidsopdrachtenwetgeving.

Vakbekwaamheid

* Bij de offerte moet een referentielijst gevoegd worden met vermelding van de voornaamste aan deze opdracht gelijkaardige leveringen (= raamovereenkomst voor de levering van schoonmaakproducten en -materieel via e-commerce van minstens 1 jaar) die de inschrijver gedurende de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de datum van onderhavige aanbesteding heeft verricht, met vermelding van:
- benaming van de raamovereenkomst
- aanvang en duur van de raamovereenkomst
- de aard van de in het kader van de raamovereenkomst uit te voeren leveringen (soort artikels)
- de juiste benaming, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever
- via e-commerce ja/neen
- naam en contactgegevens van de contactpersoon bij de opdrachtgever
- bedrag van de bestellingen in het kader van de raamovereenkomst op jaarbasis (incl. btw). Hierbij dient aangegeven te worden op welk kalenderjaar deze bestellingen betrekking hebben.
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Eventuele minimumeisen:

Van minstens 1 van deze referenties (= raamovereenkomst voor de levering van schoonmaakproducten en -materieel via e-commerce van minstens 1 jaar) moeten de bestellingen op jaarbasis (incl. btw) een totale omvang hebben van minimaal 100 000,00 EUR (in één van de afgelopen 3 jaren). Hiervan dient tevens een door de opdrachtgever ondertekend attest van goede uitvoering bij de offerte gevoegd te worden. Het attest dient minimaal de voormelde informatie te bevatten en dient ondertekend te zijn door de opdrachtgever.