Aankondiging van een gegunde opdracht

Testen van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) voor langdurige maritieme bewaking vanuit de lucht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Frontex — Europees grens- en kustwachtagentschap
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Plac Europejski 6
Plaats
Warsaw
Postcode
00-844
NUTS-code
PL911 - Miasto Warszawa
Land
POLSKA
Contactpersoon
-
Telefoon
+48 222059500
E-mail
procurement@frontex.europa.eu
Fax
+48 222059501

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.frontex.europa.eu

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Testen van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) voor langdurige maritieme bewaking vanuit de lucht

Referentienummer:   Frontex/OP/800/2017/JL

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   60440000 - Luchtvaart- en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Frontex wenst overeenkomsten te sluiten voor het testen van langdurende maritieme bewaking met 2 typen RPAS: MALE en kleine MALE. Deze platformen zullen in 2018 tot respectievelijk 600 en 300 uur vliegen over een periode van 120 kalenderdagen. De testen zullen tussen het tweede en vierde kwartaal van 2018 plaatsvinden in gebieden van de Middellandse Zee die door Frontex in samenwerking met 1 of meerdere gastlidstaten zijn aangeduid.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   6.447.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Testen van RPAS op middelgrote hoogte en met een lange vliegduur (MALE-RPAS) gedurende langdurige maritieme grensbewaking vanuit de lucht tussen het tweede en vierde kwartaal van 2018, met maximaal 600 vlieguren in geselecteerde gebieden van de Middellandse Zee

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   60440000 - Luchtvaart- en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   geselecteerde gebieden van de Middellandse Zee.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Frontex wil een contract ondertekenen voor het testen van langdurige maritieme bewaking met behulp van MALE-RPAS'en. Het platform zal in 2018 tot 600 uur vliegen over een periode van 120 kalenderdagen. De test zal tussen het tweede en vierde kwartaal van 2018 plaatsvinden in gebieden van de Middellandse Zee die door Frontex in samenwerking met 1 of meerdere gastlidstaten zijn aangeduid.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   0.40

Kwaliteitscriterium - Naam:   technische waarde  / Weging:   0.60

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Met deze aankoop wordt beoogd Frontex in staat te stellen zijn beoordeling en evaluatie te blijven uitvoeren van op afstand bestuurde bewakingsluchtvaartuigen die kunnen worden gebruikt voor langdurige maritieme grensbewaking. De nadruk van deze beoordeling ligt op het vermogen van een dergelijk platform om op een regelmatige, betrouwbare en kostenefficiënte manier bewakingsdiensten te verlenen.


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Testen van langdurende maritieme grensbewaking vanuit de lucht met behulp van kleine MALE RPAS-systemen tussen het tweede en vierde kwartaal van 2018, met maximaal 300 vlieguren in geselecteerde gebieden van de Middellandse Zee

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   60440000 - Luchtvaart- en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   geselecteerde gebieden van de Middellandse Zee.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Frontex wil een contract ondertekenen voor het testen van langdurende maritieme bewaking met behulp van kleine MALE-RPAS'en. Het platform zal in 2018 tot 300 uur vliegen over een periode van 120 kalenderdagen. De test zal tussen het tweede en vierde kwartaal van 2018 plaatsvinden in gebieden van de Middellandse Zee die door Frontex in samenwerking met 1 of meerdere gastlidstaten zijn aangeduid.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   0.40

Kwaliteitscriterium - Naam:   technische waarde  / Weging:   0.60

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Met deze aankoop wordt beoogd Frontex in staat te stellen zijn beoordeling en evaluatie te blijven uitvoeren van op afstand bestuurde bewakingsluchtvaartuigen die kunnen worden gebruikt voor langdurige maritieme grensbewaking. De nadruk van deze beoordeling ligt op het vermogen van een dergelijk platform om op een regelmatige, betrouwbare en kostenefficiënte manier bewakingsdiensten te verlenen.


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 191-390536

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   1

Benaming:   Testen van RPAS op middelgrote hoogte en met een lange vliegduur (MALE-RPAS) gedurende langdurige maritieme grensbewaking vanuit de lucht tussen het tweede en vierde kwartaal van 2018, met maximaal 600 vlieguren in geselecteerde gebieden van de Middellandse Zee

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

27-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   1

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Israel Aerospace Industries Limited, Malat Division
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Ben Gurion International Airport
NUTS-code
00
Postcode
70100
Land
`lookup_from_nuts(IL)` not found
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   4.750.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   4.750.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2

Perceel nr.:   2

Benaming:   Testen van langdurende maritieme grensbewaking vanuit de lucht met behulp van kleine MALE RPAS-systemen tussen het tweede en vierde kwartaal van 2018, met maximaal 300 vlieguren in geselecteerde gebieden van de Middellandse Zee

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   1

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Leonardo SPA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Piazza Monte Grappa 4
Plaats
Rome
NUTS-code
ITI43
Postcode
00195
Land
ITALIA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.250.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.697.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergruenewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
cfi.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!