Aankondiging van een gegunde opdracht

Europese Best Value aanbesteding Integrale software ondersteuning bedrijfsprocessen - Stadswerk072.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stadswerk 072 NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Herculesstraat 1
Plaats
alkmaar
Postcode
1812 PE
NUTS-code
NL328 - Alkmaar en omgeving
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Kenniscentrum CBP
Telefoon
-
E-mail
kenniscentrum@cbp.nl
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.stadswerk072.nl/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Europese Best Value aanbesteding Integrale software ondersteuning bedrijfsprocessen - Stadswerk072.

Referentienummer:   -

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De levering van het gebruikersrecht van integrale software ondersteuning bedrijfsprocessen waarmee de dienstverlening van de beide entiteiten Stadswerk072 worden gefaciliteerd en zij hun diensten/projecten kunnen inrichten, volgen, bijsturen, verplichtingen kan voldoen, rapporteren, documenteren en archiveren. Hierbij is het kader dat er sprake is van een SaaS-oplossing. Hierbij is ondersteuning, onderhoud en actueel houden van de kaders van het systeem een belangrijk onderdeel. Waarbij opdrachtnemer in het kader van zijn adviesrol helder en concreet richting kan geven aan de toekomstige inrichting van de geautomatiseerde processen van Stadswerk072 als entiteit. Het per direct vervangen van alle huidige softwarepakketten is geen onderdeel van de opdracht, maar kan wel in de toekomst binnen de opdracht vallen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   0,01

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL328 - Alkmaar en omgeving

Voornaamste plaats van uitvoering:   Alkmaar.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De levering van het gebruikersrecht van integrale software ondersteuning bedrijfsprocessen waarmee de dienstverlening van de beide entiteiten Stadswerk072 worden gefaciliteerd en zij hun diensten/projecten kunnen inrichten, volgen, bijsturen, verplichtingen kan voldoen, rapporteren, documenteren en archiveren. Hierbij is het kader dat er sprake is van een SaaS-oplossing. Hierbij is ondersteuning, onderhoud en actueel houden van de kaders van het systeem een belangrijk onderdeel. Waarbij opdrachtnemer in het kader van zijn adviesrol helder en concreet richting kan geven aan de toekomstige inrichting van de geautomatiseerde processen van Stadswerk072 als entiteit. Het per direct vervangen van alle huidige softwarepakketten is geen onderdeel van de opdracht, maar kan wel in de toekomst binnen de opdracht vallen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   G2 Prestatieonderbouwing  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   G3a Risicodossier  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   G3b Kansendossier  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   G4 Interview  / Weging:   20

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 100-198023

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   Europese Best Value aanbesteding Integrale software ondersteuning bedrijfsprocessen.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

15-08-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Afas Software B.V.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Postbus 310
Plaats
Leusden
NUTS-code
NL31
Postcode
3830 AJ
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   0,01 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   0,01 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats. Het is gedurende de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, m.u.v. hetgeen omschreven in paragraaf II.10, op andere dan de omschreven wijze contact op te nemen, op straffe van uitsluiting!

In tegenstelling dan in de vooraankondiging vermeld stond, is de informatiebijeenkomst op maandag 29 mei 2017, 13:00 uur, waarbij een toelichting op Best Value en de opdracht wordt gegeven. Deze datum is wegens onvoorziene omstandigheden gewijzigd. Deze bijeenkomst heeft als doel partijen de gelegenheid te bieden vragen te stellen over Best Value en de opdracht, zodat perceptieverschillen weggenomen worden en er een basis gelegd kan worden voor de eventuele samenwerking. Gedurende deze bijeenkomst wordt partijen de gelegenheid geboden vragen te stellen over de te bereiken doelstellingen c.q. de scope van deze opdracht.

Inschrijver dient uiterlijk vrijdag 26 mei 2017, 12:00 uur aan de contactpersoon van deze aanbesteding door te geven of en met welke personen (maximaal 2) inschrijver bij de informatiebijeenkomst aanwezig zal zijn.

Er zijn ten behoeve van deze aanbesteding twee vragenronden gepland.

Eerste vragenronde.

Vragen kunnen uiterlijk tot donderdag 1 juni 2017, 14:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk voorzien van motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

Tweede vragenronde.

Na de eerste nota van inlichtingen worden inschrijvers in de gelegenheid gesteld nadere vragen te stellen over de beantwoording van de eerder gestelde vragen. Inschrijver dient hierbij specifiek aan te geven op welk vraagnummer haar nadere vraag ziet. De nadere vragen kunnen uiterlijk woensdag 21 juni 2017, 17:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk voorzien van motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum waarop de aanbestedende dienst de vragen ontvangt is leidend. Te laat ingediende vragen c.q. vragen ingediend na verzending van de tweede nota van inlichtingen worden in principe niet beantwoord. Dit is enkel anders indien aanbestedende dienst van mening is dat de vraag dermate essentieel is dat beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle inschrijvers.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank Alkmaar
Postadres
-
Plaats
Alkmaar
Postcode
-
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin de mededeling van de gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter rechtbank Alkmaar door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!