Aankondiging van een opdracht

Studie van herinrichting Ninoofsesteenweg (N8) – Roosdaal, Lennik, Dilbeek

Het voorwerp van de opdracht is de voorontwerpstudie voor de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8) en de opmaak van een voorontwerp van de RWA en DWA op grondgebied van Dilbeek, Lennik en Roosdaal.

Publicatiedatum
10-11-2016
Deadline
23-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
71355000 - Landmeetkundige diensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 66 van KB van 15/07/2011 zijn van toepassing.

Vakbekwaamheid

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van een lijst van minimum 3 van de belangrijkste diensten die hij zelf heeft uitgevoerd gedurende de drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent. Deze attesten vermelden:
- de inhoud van de opdracht, deze inhoud bevat minstens het (voor)ontwerpen van wegenis van een doortocht en riolering;
- het bedrag van de opdracht waarbij de raming van de werken minstens 10.000.000 EUR (excl. BTW) bedraagt;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een attest van de afnemer of een verklaring op erewoord van de dienstverlener. Deze verklaring omvat steeds de identiteits- en contactgegevens van de betrokkene(n).
De opdrachtgever behoudt zich steeds het recht voor bij de overeenkomstige opdrachtgever(s) inlichtingen in te winnen omtrent de uitvoering van de opgegeven opdracht(en).
De voorgelegde referenties die dienen ter staving van de technische bekwaamheid van de inschrijver dienen volledig te zijn uitgevoerd door de betreffende inschrijver.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!