Aankondiging van een opdracht

Coördinatie en inkoop print POS-materiaal

De Nationale Loterij is op zoek naar een printcoördinator die, met inbegrip van de inkoop, de volledige opvolging van de productie van het publicitair materiaal voor in de verkooppunten voor zijn rekening neemt, en dit zowel voor het punctuele- als voor het structurele print POS-materiaal.

Publicatiedatum
18-12-2015
Deadline
09-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
22000000 - Drukwerk en aanverwante producten
79800000 - Drukkerij- en aanverwante diensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dienst Procurement
Ter attentie van
Catherine Abanto

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat voor de onderneming geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 57 lid 1 sub c van de Richtlijn 2014/24/EG en goedgekeurd door de wet van 17/02/2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme]
- een verklaring dat de onderneming geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
- een verklaring dat de onderneming niet verkeert in staat van faillissement, of vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of verkeert in een andere soortgelijke toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering) bijdragen van het land waar hij gevestigd is

Economische en financiële draagkracht

- verder worden de economische en financiële draagkracht van de onderneming afgetoetst aan een D&B bedrijfsratio-evaluatie. De Nationale Loterij staat zelf in voor het opvragen van de rapporten aan D&B. Ondernemingen met een D&B risicofactor 4 en/of een faillissementsscore van < 20 op 100 komen niet voor gunning in aanmerking. Tenzij een eigen financiële analyse van de jaarrekeningen van de voorbije drie boekjaren dit negatieve beeld nuanceren.

Vakbekwaamheid

- indien de inschrijver voornemens is een gedeelte van de opdracht in onderaanneming te geven, de opgave van de namen van de onderaannemers en hun specifieke taken
- de referentieopdrachten: een lijst van de voornaamste vergelijkbare referenties inzake coördinatie en opvolging van de productie en levering van POS materialen (minimum 2), uitgevoerd tijdens de drie afgelopen jaren met volgende informatie: het volume, aantal acties, beschrijving van de geleverde materialen en de naam van de openbare of privé-afnemers
- een beschrijving van de maatregelen die men treft op het vlak van ecologische aspecten ivm met deze opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!