Aankondiging van een opdracht

Levering van aardgas en elektriciteit en gerelateerde dienstverlening

Aardgas en elektriciteit voor de gebouwen van de katholieke scholen en instellingen gelegen in West-Vlaanderen (met uitbreiding van Moeskroen en Komen en met uitzondering van de gebouwen van de Heilige-Geeststraat 4 te Brugge).
Katholieke scholen: basisscholen, secundaire scholen, vrije centra voor volwassenenonderwijs en andere onderwijsinstellingen voor dag- en avondonderwijs.
Instellingen: vrije centra voor leerlingenbegeleiding, congregaties en aanverwante instellingen zoals kinderopvangcentra, parochiehuizen…
'Katholieke scholen en instellingen' worden verder ‘bestuurlijke juridische entiteit’ genoemd.
De ‘bestuurlijke juridische entiteit’ draagt de eindverantwoordelijkheid als deze intekent op de raamovereenkomst voortvloeiend uit deze gunningsprocedure.

Publicatiedatum
28-08-2015
Deadline
08-10-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw ServiKO
Postadres
Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek, BE
Contactpunt(en)
De heer Marc Dejonckere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

2000000

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

1. Een passende bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage B van het KB van 15 juli 2011.
2. Een handelsdossier opgemaakt door een erkend accountant aangesteld door vzw ServiKO (selectiecriteria).
Vzw ServiKO laat door een erkend accountant een handelsdossier van elke inschrijver opmaken.
->Op de dag van de opening van de enveloppes meldt vzw ServiKO de naam/namen van de inschrijver(s) aan deze accountant.
->Deze accountant bezorgt het/de handelsdossier(s) van de inschrijver(s) aan vzw ServiKO.

Eventuele minimumeisen:

1. De bankverklaring dateert van ten vroegste 1 maart 2015.
2. De inschrijver wordt geselecteerd als het besluit in zijn handelsdossier vermeldt: ‘geen risico’.
De inschrijver wordt uitgesloten als het besluit in zijn handelsdossier vermeldt: ‘risico’.

Vakbekwaamheid

1. Door in te schrijven op één of meerdere percelen verklaart de inschrijver op erewoord dat hij perceel 1 en/of perceel2 kan beheren als een goed huisvader rekening houdend met de bepalingen uit I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN, II. CONTRACTUELE BEPALINGEN en III. TECHNISCHE BEPALINGEN.

Eventuele minimumeisen:

1. geen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!