Aankondiging van een opdracht

Inkoop van aardgas en 100% groene elektriciteit

Doel van onderhavige aanbesteding is om een leveringsovereenkomst te sluiten voor aardgas (perceel 1) en voor 100% groene elektriciteit (perceel 2), voor telkens twee leveringsadressen in België.

Publicatiedatum
06-05-2015
Deadline
23-06-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09123000 - Aardgas
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dienst Procurement
Ter attentie van
Catherine Abanto

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Het geschat jaarlijks verbruik aan aardgasenergie is 525.000 kwh en 2.225.000 kwh aan 100% groene elektriciteit. Deze verbruiken zijn gebaseerd op de afnamegegevens van 2014. Deze aantallen kunnen variëren naar gelang de behoeften, zonder dat de inschrijver daaran rechten kan ontlenen.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat voor de onderneming geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2004/18/EG en goedgekeurd door de wet van 17/02/2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme]
- een verklaring dat de onderneming geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
- een verklaring dat de onderneming niet verkeert in staat van faillissement, of vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of verkeert in een andere soortgelijke toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering) bijdragen van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

- een bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage C van het bestek, waarbij een bank onder meer stelt dat de onderneming solvabel is
- verder worden de economische en financiële draagkracht van de onderneming afgetoetst aan een D&B bedrijfsratio-evaluatie. De Nationale Loterij staat zelf in voor het opvragen van de rapporten aan D&B. Ondernemingen met een D&B risicofactor 4 en/of een faillissementsscore van < 20 op 100 komen niet voor gunning in aanmerking. Tenzij een eigen financiële analyse van de jaarrekeningen van de voorbije drie boekjaren dit negatieve beeld nuanceren.

Vakbekwaamheid

- een verklaring dat de onderneming een contract heeft ondertekend voor toegang tot het aardgasdistributienetwerk (perceel 1) en/of elektriciteitsdistributienetwerk (perceel 2)
Op een daartoe strekkend verzoek van de Nationale Loterij dient een kopie van het contract met de elektriciteits- of aardgasdistributienetbeheerder, te worden overlegd. Indien de inschrijver –om vertrouwelijkheidsredenen - niet in staat is om een kopie van het contract voor te leggen zal een bewijs van het bestaan van een dergelijke overeenkomst gevraagd worden. De inschrijver zal aan de distributienetbeheerder vragen om een schriftelijk verklaring dat dergelijk contract bestaat met de energieleverancier.
- een verklaring dat de onderneming in het bezit is van een leveringsvergunning voor aardgas (perceel 1) en/of elektriciteit (perceel 2) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgeleverd door de bevoegde autoriteiten
Op een daartoe strekkend verzoek van de Nationale Loterij dient een document, afgeleverd door de bevoegde autoriteiten, te worden overgelegd dat aantoont dat de ondernemer, op het ogenblik van de indiening van de offerte, in het bezit is van een leveringsvergunning voor gas (perceel 1) en/of een leveringsvergunning voor elektriciteit (perceel 2) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- een verklaring dat de inschrijver 100% groene energie kan leveren, met andere woorden de brandstofmix” of “fuel mix” van de onderneming in kwestie voor 100% gedekt door de Labels van Garanties van Oorsprong die worden aanvaard door BRUGEL, de regulator voor de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (perceel 2)
Op een daartoe strekkend verzoek van de Nationale Loterij dient een document, afgeleverd door de bevoegde autoriteiten, te worden overgelegd dat aantoont dat de firma, op het ogenblik van de indiening van de offerte, de mogelijkheid heeft om een 100% groene elektriciteit te leveren
- de opgave van de namen van de onderaannemers en hun specifieke taken.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2034 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!