Rectificatie

BIJZONDER BESTEK VOOR HET HOUDEN VAN EEN OPENBARE PROCEDURE INZAKE HUIS-AAN-HUISINZAMELINGEN, P&K OP DE RECYCLAGEPARKEN, INZAMELING GLAS VIA GLASBOLLEN EN NAZORG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen
Nationaal identificatienummer
0228.618.706_25701
Postadres
Meersbloem-Melden 46A
Plaats
Oudenaarde
Postcode
9700
NUTS-code
BE235 - Arr. Oudenaarde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kris Dobbelaere
Telefoon
+32 55457320
E-mail
krisdobbelaere@ivla.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ivla.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326407

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BIJZONDER BESTEK VOOR HET HOUDEN VAN EEN OPENBARE PROCEDURE INZAKE HUIS-AAN-HUISINZAMELINGEN, P&K OP DE RECYCLAGEPARKEN, INZAMELING GLAS VIA GLASBOLLEN EN NAZORG

Referentienummer: I.VL.A.-BB20181108C-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

de opdracht omvat de dienstverlening in verband met het huis aan huis ophalen van de fracties huisvuil, grofvuil, Papier en karton, Plastic Verpakkingen, Metalen Verpakkingen en Drankkartons (PMD) en tuinafval, het inzamelen en ophalen op de containerparken van Papier en Karton, het inzamelen en ophalen van glas via glasbollen en tenslotte de nazorg in het werkingsgebied van de intercommunale I.VL.A.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-534903

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-521973

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

De datum van uiterste indiening werd verdaagd naar 23 januari 2019, limietuur: 16:00u. De opening van de offertes door de aanbestedende overheid vindt plaats op 25/01/2019 om 10 uur. Door deze wijzigingen verandert ook de timing waarop de demonstratie moet gegeven worden zoals bepaald in punt III.1.2 (p43) van het bestek. De demonstratie moet uiterlijk voor 12 februari 2019 worden gegeven. Het refertenummer van het bestek werd aangepast: BB20181108C

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!