Parlament Europejski, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Aankondiging van een gegunde opdracht

Świadczenie specjalistycznych usług transportowych w zakresie obiektów muzealnych

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Parlament Europejski, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue Wiertz 60
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1047
Kod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Świadczenie specjalistycznych usług transportowych w zakresie obiektów muzealnych

Numer referencyjny:   -

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Dom Historii Europejskiej w Brukseli w Belgii, poszukuje całości lub części usług wymienionych poniżej:
1) planowanie transportu do Domu Historii Europejskiej i z powrotem,
2) pakowanie obiektów,
3) transport specjalistyczny,
4) obsługa przez kurierów,
5) usługi powiązane (odprawa celna itp.).

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   1.500.000,00

Waluta:   EUR


II.2) Opis Część nr: 1

II.2.1) Nazwa

Projekty na małą skalę / transport w Europie kontynentalnej

Część nr:   1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60420000 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
63120000 - Usługi składowania i magazynowania
63712000 - Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
63524000 - Usługi przygotowywania dokumentów transportowych
79223000 - Usługi brokerskie dla klientów
63521000 - Usługi agencji przewozu towarowego

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Wszystkie kraje europejskie.

II.2.4) Opis zamówienia

• organizacja transportu obejmująca projekty na małą skalę, i/lub
• transport w Europie kontynentalnej.
Powyższe obejmuje:
— prosty transport z jednego punktu do drugiego,
— transport między różnymi biurami Domu Historii Europejskiej,
— niewielką wystawę.
Transport obejmuje pewne kwestie związane z planowaniem, harmonogramami i okazjonalną koordynację towarzyszących kurierów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena - Waga:   20

Kryterium jakości - Nazwa:   zob. specyfikacja  / Waga:   80

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-


II.2) Opis Część nr: 2

II.2.1) Nazwa

Projekty na większą skalę / Europa kontynentalna i transport światowy

Część nr:   2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60420000 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
63120000 - Usługi składowania i magazynowania
63524000 - Usługi przygotowywania dokumentów transportowych
63712000 - Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
79223000 - Usługi brokerskie dla klientów
63521000 - Usługi agencji przewozu towarowego

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Z Brukseli na cały świat i odwrotnie.

II.2.4) Opis zamówienia

• Ustalenia dotyczące transportu drogowego, morskiego lub lotniczego w przypadku jednorazowego transportu na większą skalę; lub
• Projekty wystawiennicze, takie jak wypożyczenia międzynarodowe, obejmujące dużą liczbę kurierów, miesiące szczegółowego i zaawansowanego planowania, środki bezpieczeństwa i kwestie związane z harmonogramem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena - Waga:   20

Kryterium jakości - Nazwa:   zob. specyfikacja  / Waga:   80

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   tak

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2019/S 147-360912

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   -

Część nr:   1

Nazwa:   Projekty na małą skalę / transport w Europie kontynentalnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 1

V.2.1) Data zawarcia umowy

05-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Art On The Move, a division of Arexmo
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
-
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   500.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   500.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   -

Część nr:   1

Nazwa:   Projekty na małą skalę / transport w Europie kontynentalnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 1

V.2.1) Data zawarcia umowy

05-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Hizkia Van Kralingen
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Den Haag
Kod NUTS
NL332
Kod pocztowy
-
Państwo
NEDERLAND
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   500.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   500.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   -

Część nr:   2

Nazwa:   Projekty na większą skalę / Europa kontynentalna i transport światowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 2

V.2.1) Data zawarcia umowy

05-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Hizkia Van Kralingen
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Den Haag
Kod NUTS
NL332
Kod pocztowy
-
Państwo
NEDERLAND
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Adres internetowy
-

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Strasbourg
Kod pocztowy
-
Państwo
FRANCE
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   -

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

23-03-2020

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-