Aankondiging van een opdracht

EU aanbesteding onderwijs leer pakket.

Levering van het onderwijs leer pakket, bestaande uit methoden en methode-gebonden materialen, educatieve software en ontwikkelingsmateriaal aan SKIPOV.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
31-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL413 - Noordoost-Noord-Brabant

Opdrachtcodes (CPV)
22000000 - Drukwerk en aanverwante producten
37520000 - Speelgoed
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel (SKIPOV)
Postadres
Stadhuisplein 98
Plaats
VEGHEL
Postcode
5461KS
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Paul Nijkamp
E-mail
p.nijkamp@key-quality.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

— Geen crimineel verleden.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer