Aankondiging van een opdracht

Medische verbruiksartikelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stichting Hogeschool Rotterdam
Nationaal identificatienummer
10674506
Postadres
Rochussenstraat 198
Plaats
Rotterdam
Postcode
3015 EK
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Sjors Joosen
Telefoon
+31 107946137
E-mail
inkoop@hr.nl
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.hogeschoolrotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Uitsluitend via TenderNed
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Den Haag
Postcode
-
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
servicedesk@TenderNed.nl
Fax
-
Hoofdadres
http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fb7b8c20446cb47f7e51aa9215f5bdeb

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Uitsluitend via Tenderned
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Den Haag
Postcode
-
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
servicedesk@TenderNed.nl
Fax
-
Hoofdadres
http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fb7b8c20446cb47f7e51aa9215f5bdeb

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Medische verbruiksartikelen

Referentienummer:   2017/IVG/EU/028

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   33140000 - Medische verbruiksartikelen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een partner voor het leveren van medische verbruiksartikelen ten behoeve van de medische opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De totale opdrachtwaarde bedraagt op basis van historische gegevens ca 85.000 EUR excl. btw per jaar. De verwachting is dat de omzet de komende jaren gelijk zal blijven. Het een en ander is sterk afhankelijk van de studentenaantallen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   40

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Eenmalige verlengingsoptie van 24 maanden.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Eenmalige verlengingsoptie van 24 maanden.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Geen bovenmatige beïnvloeding van het besluitvormingsproces,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen betrokkenheid voorbereiding.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Financiële en economische draagkracht.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Technische bekwaamheid

— Beroepsbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   22-01-2018

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   24-04-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   22-01-2018

Plaatselijke tijd:   13:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Bevoegde instantie beroepsprocedures
Postadres
-
Plaats
Den Haag
Postcode
-
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
inkoop@hr.nl
Fax
-
Internetadres
http://www.rechtbank.nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Bevoegde instantie bemiddeling
Postadres
-
Plaats
Rotterdam
Postcode
-
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
inkoop@hr.nl
Fax
-
Internetadres
http://www.hr.nl

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Inlichtingen over beroepsprocedures
Postadres
-
Plaats
Rotterdam
Postcode
-
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
inkoop@hr.nl
Fax
-
Internetadres
http://www.hr.nl

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!