Aankondiging van een opdracht

Medische verbruiksartikelen

Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een partner voor het leveren van medische verbruiksartikelen ten behoeve van de medische opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stichting Hogeschool Rotterdam
Postadres
Rochussenstraat 198
Plaats
Rotterdam
Postcode
3015 EK
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Sjors Joosen
E-mail
inkoop@hr.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

— Geen bovenmatige beïnvloeding van het besluitvormingsproces,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen betrokkenheid voorbereiding.

Economische en financiële draagkracht

— Financiële en economische draagkracht.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

— Technische bekwaamheid

— Beroepsbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer