Eandis cvba
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Openbare verlichting, bovengrondse netten en aanverwante werken

Openbare verlichting, bovengrondse netten en aanverwante werken.
De werken behelzen :
Het plaatsen en wegnemen van bovengrondse leidingen:
- plaatsen nieuw LS-net bovengronds
- vervangen LS-net bovengronds
- onderhoud LS-net bovengronds curatief
- systematisch vervangen van palen
- preventief nazicht van palen
- vervangen van houten palen
- schadegevallen herstellen
- ...
Overkoppelen van bestaande aansluitingen bij het ondergronds brengen van het net.
Openbare verlichting:
- nieuwbouw en vernieuwen OV
- preventief vervangen van lampen + gelijktijdige reiniging van verlichtingsarmaturen
- voorronde
- schadegevallen herstellen
- ...
Plaatsen van een permanent net voor feestverlichting
Plaatsen van aftakpunten voor kerst- en sfeerverlichting
Projecten bovengrondse netten:
- monumentverlichting
- dimming
- plaatsen BLS-palen op plaatsen niet toegankelijk met normaal vervoer
- ...
Schilderen OV-palen
Preventief snoeien

Publicatiedatum
21-11-2013
Deadline
06-01-2014 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
31527200 - Buitenverlichting
45232210 - Aanleg van bovengrondse leidingen
45316110 - Installeren van straatverlichtingsuitrusting
31311000 - Hoofdnetaansluitingen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis cvba
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, BE
Contactpunt(en)
Knudde Ingrid Paula

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Artikel 66 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 inzake de uitsluiting van toegang tot gunningsprocedure, is van toepassing. De inschrijver voegt bij zijn kandidaatstelling :
1. Een volledig ingevulde identikit dient de kandidatuur te vergezellen, deze moet upgeload worden in excel-formaat.
2. Een volledig ingevulde vragenlijst, in overeenstemming met de betreffende percelen, dient de kandidatuur te vergezellen.
De vragenlijst is opgebouwd uit diverse templates die terug te vinden zijn in bijlage:
- template algemene vragenlijst percelen 1 tem 4
- template specifieke vragenlijst percelen 1 tem 2
- template specifieke vragenlijst percelen 1 tem 3
- template specifieke vragenlijst perceel 4
- template bijlagen bij vragenlijsten.
Voor elk van de percelen dient de kandidaat aan een aantal selectiecriteria te voldoen. Per selectiecriterium moet een minimumscrore worden behaald.
Een overzicht van de selectiecriteria per perceel, met de daarbijhorende deelaspecten en vereiste minimumscore is opgenomen in bijlage "template scoring selectiecriteria".
U kan de documenten (lees : bijlagen) terugvinden op e-notification (druk op link naast kopersprofiel).
De kandidaturen moeten electronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012.
3. Een verklaring op eer (= een document met de plechtige verklaring dat aan ondervermelde 11 criteria wordt voldaan, voorzien van naam, plaats en handtekening van een bevoegd persoon of zijn gevolmachtigde om aan te tonen dat :
- hij in orde is met de betaling van zijn belastingen;
- hij in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid;
- hij niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, hij zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, of dat hij geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen;
- hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, of dat jegens hem geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord lopende is;
- hij, bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis (definitief) niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
- hij bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- hij zich niet in belangrijke mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen;
- hij niet veroordeeld is geweest voor deelneming aan een criminele organisatie;
- hij niet veroordeeld is geweest wegens omkoping;
- hij niet veroordeeld is geweest wegens fraude;
- hij niet veroordeeld is geweest voor het witwassen van gelden.
Wij houden ons het recht voor u alsnog een document, uitgereikt door een gerechtelijk- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst op te vragen voor zover dit voorhanden is.

Economische en financiële draagkracht

Zie vragenlijst zoals beschreven onder III.2.1.

Vakbekwaamheid

Zie vragenlijst zoals beschreven onder III.2.1.