Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Duurzaam Afvalmanagement

Deze opdracht betreft het end-to-end ondersteunen van Eandis en Infrax bij het duurzaam afvalmanagement. Dit houdt onder meer in:
1. Het continu beschikbaar stellen van inzamelcapaciteit voor het veilig en ergonomisch inzamelen van alle gekende en toekomstige afvalstromen geproduceerd door alle sites, infragebieden (ophaalpunten en werven) en administratieve gebouwen van de opdrachtgever, alsook de verwerking van deze afvalstromen optimaliseren in het kader van de duurzaamheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
2. Milieutechnisch advies verlenen in verband met de stromen van nu en van de toekomst.


Datum van verzending van deze aankondiging
30-03-2018
Publicatiedatum
14-04-2019
Deadline
15-05-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90510000 - Afvalverzameling en –verwerking
90511400 - Diensten voor het verzamelen van oud papier
90512000 - Diensten voor afvalvervoer
90513000 - Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
90513500 - Behandeling en verwijdering van gevaarlijke vloeistoffen
90514000 - Diensten voor afvalrecycling
90520000 - Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
90740000 - Diensten in verband met opsporing, toezicht en verwijdering van vervuilende stoffen
90741300 - Opruimdiensten bij olielekkage
90743000 - Diensten in verband met vervuiling door giftige stoffen
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis System Operator cvba
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Joeri Van Caneghem
E-mail
joeri.vancaneghem@eandis.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
6637500.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver bezorgt de aanbestedende entiteit het ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Meer info terug te vinden in bijlage aan deze publicatie (via link in kopersprofiel).

Economische en financiële draagkracht

De gegevens betreffende financiële en economische draagkracht zullen door de aanbesteder gecontroleerd worden. Hiervoor zal in eerste instantie gebruik gemaakt worden van de rapporten die bij financiële gegevensverstrekkers worden opgevraagd. Indien noodzakelijk kan nadien nog bijkomende informatie opgevraagd worden bij de inschrijver zelf.
Bijkomend dient de inschrijver:
- aan te tonen dat hij voldoende verzekerd is voor Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van derden.
- aan te tonen dat hij kan voldoen aan de borgsom (5% van de waarde van het contract).
Een volledig ingevulde vragenlijst waarbij bovenstaande criteria zijn opgenomen dient de kandidatuur te vergezellen. Dit document kan via het e-procurement platform gedownload worden.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Technische draagkracht wordt aangetoond door:
• De beschikbaarheid van de noodzakelijke vergunningen op basis van een afvalstoffenlijst;
• Een geldige registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;
• Een geldige registratie als vervoerder van afvalstoffen;
• Alle milieuvergunningen dewelke van toepassing zijn op de activiteiten;
• Het voldoen aan de algemene transportvoorwaarden rond het vervoeren, inzamelen en verhandelen van afvalstoffen conform Het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen);
• Het voldoen aan de specifieke transportvoorwaarden voor een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar conform Het VLAREMA;
• Het beschikken over en het werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem wanneer er gevaarlijk afval ingezameld, verhandeld of gemakeld wordt.
Een volledig ingevulde vragenlijst waarbij bovenstaande criteria zijn opgenomen dient de kandidatuur te vergezellen. Dit document kan via het e-procurement platform gedownload worden.

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!