Aankondiging van een opdracht

Realisatie van een voorvergistingsinstallatie te Leuven

Werken
Publicatie datum
15-01-2016
Deadline
15-02-2016 11:00
Geraamde totale waarde
9000000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Concurrentiegerichte dialoog
Aanbestedende overheid
EcoWerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant | 3012 Leuven, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
45253700 - Bouwen van vergistingsinstallatie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71323200 - Ontwerpen van installaties
Korte inhoud
Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft het ontwerp, de bouw en de opstart van een (droge) voorvergistingsinstallatie te Leuven met een verwerkingscapaciteit van 30.000 à 40.000 ton per jaar. Deze installatie zal ingeschakeld worden in het reeds bestaande composteringsproces: de voorvergister zou worden geschakeld tussen de voorbewerkingsinstallatie en de bestaande composteringsinstallatie. EcoWerf wenst de energie die potentieel aanwezig is in de aangevoerde afvalstromen te recupereren en maximaal nuttig aan te wenden. Dit door een vergisting te plaatsen waarbij het organisch afval met hoge calorische waarde in de vergisting verwerkt wordt en de houtige stromen worden gebruikt om het digestaat terug op te mengen en te composteren in de huidige installatie. Het biogas dat ontstaat tijdens het vergisten, dient aangewend te worden in het kader van de productie van (hernieuwbare) energie. Ook in de nieuwe situatie blijft het eindproduct compost. Tijdens de werkzaamheden dient de bestaande compostering in bedrijf te blijven.
De opdrachtnemer dient een voorontwerp, inclusief kosten/batenanalyse te maken van het meest ideale traject dat het organisch afval kan volgen op de site van EcoWerf. Daarnaast dient de opdrachtnemer de technieken hiervoor aan te bieden, de werkzaamheden uit te voeren en de opstart van de voorvergistingsinstallatie mee te begeleiden en (desgevallend) de vergister te onderhouden via een onderhoudscontract.
Voor een ruimere beschrijving van het voorwerp van de opdracht: zie paragraaf 1.3 van de Selectieleidraad.
Voor de technische begeleiding bij de realisatie van de voorvergistingsinstallatie zal EcoWerf beroep doen op een studiebureau dat daartoe wordt aangesteld via een afzonderlijke overheidsopdracht. EcoWerf wenst erop te wijzen dat indien een onderneming ook deelneemt aan de opdracht voor ‘de technische begeleiding bij de realisatie van een voorvergistingsinstallatie te Leuven’ deze onderneming automatisch van onderhavige opdracht zal worden uitgesloten van zodra de onderneming als opdrachtnemer van de begeleidingsopdracht wordt aangesteld. Deze uitsluiting geldt eveneens voor een onderneming die verbonden is met de onderneming die wordt aangesteld als opdrachtnemer van de begeleidingsopdracht (cfr. ‘verbonden onderneming’ als bedoeld in artikel 64, §2, 2de zin van het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren).
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De Kandidaat moet aantonen te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de opdracht ‘Realisatie van een voorvergistingsinstallatie te Leuven’ en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor de Aanbestedende Dienst met zich mee te brengen.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• De algemene financiële en economische toestand van de Kandidaat.
• Het behalen door de Kandidaat van een minimale jaaromzet van € 1.000.000 inzake studie- en ontwerpdiensten en / of algemene projectbegeleiding- en opvolging (project management, toezicht tijdens en na realisatie / installatie, …), voor elk van de laatste drie boekjaren.
EcoWerf vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
• Een passende bankverklaring overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van KB Plaatsing van 15 juli 2011 .
• De jaarrekeningen van de Kandidaat van de laatste drie boekjaren, desgevallend zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België of bij een gelijkaardige instantie.
• Een verklaring betreffende de totale omzet van de Kandidaat alsook van de omzet inzake studie- en ontwerpdiensten en / of algemene projectbegeleiding- en opvolging (project management, toezicht tijdens en na realisatie / installatie, …), voor elk van de laatste drie boekjaren. Deze verklaring dient ondertekend en gereviseerd te zijn door een bevoegde persoon of instantie.
Voor een ruimere beschrijving van de (beoordeling van de) financieel-economische draagkracht: zie paragraaf 2.3.1 van de Selectieleidraad.
Minimum vereisten
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de Kandidaat:
• Die één of meer van de voormelde documenten niet aanlevert.
• Wiens algemene financiële en economische toestand door EcoWerf onvoldoende wordt geacht (cfr. insolvabel, niet voldoende liquiditeit, e.d.).
• Wiens omzet inzake studie- en ontwerpdiensten en / of algemene projectbegeleiding- en opvolging (project management, toezicht tijdens en na realisatie / installatie, …), op jaarbasis minder bedraagt dan € 1.000.000 voor één of meer van de laatste 3 boekjaren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De Kandidaat moet aantonen te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring voor het uitvoeren van de opdracht vermeld in paragraaf 1.3.
EcoWerf vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van:
• Drie referenties, waarbij minstens één referentie betrekking moet hebben op het ontwerp van een volcontinue droge en thermofiele vergister van minimaal 20.000 ton op jaarbasis. Het vergistbaar materiaal moet hoofdzakelijk bestaan uit gft of organisch materiaal. Indien de resterende referenties hierop geen betrekking hebben, dienen ze betrekking te hebben op het ontwerpen van installaties met een vergelijkbare technische complexiteit. De referentie-installaties moeten reeds gerealiseerd zijn.
• De studie- en beroepskwalificaties van ten minste vijf profielen (personen). Indien EcoWerf dit wenst, kunnen deze personen voor een interview uitgenodigd worden, teneinde na te gaan of zij daadwerkelijk over de vereiste kwalificaties beschikken om de opdracht tot een goed einde te brengen.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de Kandidaat:
• Die minder dan drie referenties en / of minder dan vijf profielen aanlevert;
• Die referenties en / of profielen aanlevert die door EcoWerf niet voldoende worden geacht;
Voor een ruimere beschrijving van de (beoordeling van de) technische bekwaamheid: zie paragraaf 2.3.2 van de Selectieleidraad.
Minimum vereisten
Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D
truck tower-crane sharing