Aankondiging van een opdracht

UCA 17/066 — modernisering en onderhoud van het branddetectiesysteem van het gebouw Justus Lipsius.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Raad van de Europese Unie, secrétariat général
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Wetstraat 175
Plaats
Brussel
Postcode
1048
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 2-281-8062
E-mail
tendering@consilium.europa.eu
Fax
+32 2-280-0262

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://tendering.consilium.europa.eu

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UCA 17/066 — modernisering en onderhoud van het branddetectiesysteem van het gebouw Justus Lipsius.

Referentienummer:   UCA 17/066.

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   31625100 - Branddetectiesystemen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Moderniseringswerkzaamheden en onderhoudsdiensten inzake het branddetectiesysteem van het gebouw Justus Lipsius.

In deze context is het voorwerp van de opdracht:

— het onderhoud van het huidige branddetectiesysteem tot het einde van de moderniseringswerkzaamheden,

— de moderniseringswerkzaamheden van het systeem en het onderhoud ervan tijdens deze werkzaamheden,

— het onderhoud van het nieuwe systeem gedurende 10 jaar vanaf de datum van voorlopige oplevering.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45312100 - Installeren van brandalarmsystemen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het voornaamste doel van onderhavige opdracht is de modernisering van het branddetectiesysteem in het gebouw Justus Lipsius op het volgende adres: Wetstraat 175, 1048 Brussel. Het gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 220 000 m2 bruto.

De diensten omvatten:

— het onderhoud van het huidige branddetectiesysteem tot het einde van de moderniseringswerkzaamheden,

— de moderniseringswerkzaamheden van het huidige systeem en het onderhoud ervan tijdens deze werkzaamheden,

— het onderhoud van het nieuwe systeem gedurende 10 jaar vanaf de datum van voorlopige oplevering van de moderniseringswerkzaamheden.

Het branddetectiesysteem bestaat uit 3 netwerken van centrales (controle- en bebakeningsuitrusting) en een toezichtsysteem.

De complexiteit van het project is te wijten aan het feit dat de opdracht voor het onderhoud van de huidige installatie en van de vervangings-/moderniseringswerkzaamheden van de installatie, evenals het onderhoud van het nieuwe systeem aan 1 enkel bedrijf wordt gegund.

Bijgevolg zal het bedrijf waaraan de opdracht wordt gegund verantwoordelijk zijn voor het einde van de levensduur van de huidige installatie, evenals voor de plaatsing en het onderhoud van de nieuwe installatie.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   150

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   — maximaal tweeënhalf jaar voor de moderniseringswerken tot en met de voorlopige oplevering, — 10 jaar voor het onderhoud vanaf de datum van voorlopige oplevering.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Het secretariaat-generaal van de Raad maakt de raming van de waarde van de opdrachten niet bekend. De raming van de omvang van de opdracht staat vermeld in het bestek.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   11-01-2018

Plaatselijke tijd:   -

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Het secretariaat kan gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure met de contractant van onderhavige opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging voor nieuwe diensten, bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten overeenkomstig het basisproject dat het voorwerp is van onderhavige opdracht zoals beschreven in II.1.4.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van de Europese Unie
Postadres
rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Gerecht van de Europese Unie
Postadres
rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Gerecht van de Europese Unie, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, LUXEMBURG. Tel. +352 4303-1. Fax +352 4303-2100. E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu Internet: http://www.curia.europa.eu

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van de Europese Unie, secrétariat général
Postadres
Wetstraat 175
Plaats
Brussel
Postcode
1048
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 2-2818062
E-mail
tendering@consilium.europa.eu
Fax
+32 2-2800262
Internetadres
http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-11-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!