Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het onderhoud van de liftinstallaties

Diensten
Publicatie datum
11-04-2019
Deadline
14-05-2019 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Universitair Ziekenhuis Gent | 9000 Gent, BE | Gezondheid | Mevrouw Annelot Vermeire
Opdrachtcodes (CPV)
42416100 - Liften
50750000 - Liftonderhoud
Korte inhoud
Het functioneel in stand houden en moderniseren (volgens risico analyse) van de liftinstallaties op de UZ Gent-campus gedurende een periode van 10 jaar.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Perceel 1: 12 liften

Beschrijving
Dit perceel betreft 11 Schindler-liften en de lift in gebouw P8.
Looptijd
120 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
42416100 - Liften
50750000 - Liftonderhoud
Regiocode (NUTS)
BE234 - Arr. Gent

Perceel 2: Perceel 2: 37 liften

Beschrijving
Dit perceel betreft 31 Kone-liften, 4 Thiery-liften en 2 Genorif-liften.
Looptijd
120 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
42416100 - Liften
50750000 - Liftonderhoud
Regiocode (NUTS)
BE234 - Arr. Gent

Perceel 3: Perceel 3: 10 liften

Beschrijving
Dit perceel betreft 10 Thyssen-liften.
Looptijd
120 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
42416100 - Liften
50750000 - Liftonderhoud
Regiocode (NUTS)
BE234 - Arr. Gent

Perceel 4: Perceel 4: 14 liften

Beschrijving
Dit perceel betreft 12 Coopman-liften en 2 Orona-liften.
Looptijd
120 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
42416100 - Liften
50750000 - Liftonderhoud
Regiocode (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.
2. Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.
3. Kwaliteitsysteem – certificaat richtlijn liften 95/16/EG
4. VCA certificaat
Minimum vereisten
1. Minimum 3 relevante referenties per perceel waarvoor men indient, incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres), van het type lift van het betreffende perceel.
Bv. indien men indient voor perceel 3 en 4, worden er min. 3 referenties voor elk type lift ingediend, nl. van Thyssen-, Coopman- en Oronaliften.
2. Er behoren minimum 20 technici tot de onderneming. Van al deze technici wordt minstens het diploma en de jaren ervaring in de liftsector opgegeven.
3. De onderneming beschikt over minimaal één kwaliteitssysteem conform richtlijn 95/16/EG en toont dit aan d.m.v. een certificaat.
4. De onderneming beschikt over een VCA Certificaat.
Vereiste erkenning: N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), Klasse 4
truck tower-crane sharing