stad Brugge
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Uitvoeren van herstellingswerken na waterschade - vernieuwen van branddetectoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Uitvoeren van herstellingswerken na waterschade - vernieuwen van branddetectoren

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
15-10-2015 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
31625100 - Branddetectiesystemen
31625200 - Brandalarmsystemen
35110000 - Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Enkel voor buitenlandse aannemers - een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het voorlaatste afgesloten kwartaal, voorafgaand aan de datum van opening van deze aanbesteding, opgemaakt overeenkomstig de voorwaarden van artikel 90 §3 en 17bis §2 van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996, gewijzigd bij Koningklijk Besluit van 25 maart 1999 (wijziging art. 90 en invoeging art. 17bis).
* Een afzonderlijk document waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan en een afzonderlijke prijsberekening i.v.m. de door het Veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen.
Dit document dient correct ingevuld en verplicht bij de offerte gevoegd te worden: dit op straffe van nietigheid en niet aanvaarden van uw offerte.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een bewijs dat de indiener van de offerte zich niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen of zich in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementen. Dit kan aangetoond worden door de voorlegging van een attest van niet faling(te bekomen bij de Rechtbank van Koophandel) of een verklaring op eer van de inschrijver of een attest van de bedrijfsrevisor.
* De fiscale schulden van de inschrijver worden, cfr. art. 183 tot 186 van de wet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, Ed. 4), door het Opdrachtgevend Bestuur nagezien.