Europska komisija
Aankondiging van een opdracht

Tehnička pomoć pri provedbi građevinskih projekata u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
CSM 1 05/P001
Mjesto
Bruxelles
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE - BELGIQUE-BELGIË
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Telefon
+32 22986989
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+32 22960570

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://ec.europa.eu

Adresa profila kupca:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

na prethodno navedenoj adresi

elektronički na:   -

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Tehnička pomoć pri provedbi građevinskih projekata u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova

Referentni broj:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   71000000 - Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Cilj je ovog ugovora pružanje tehničke pomoći pri provedbi građevinskih projekata (obnova, ponovna izgradnja ili (re)konstrukcija) u području inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   8.810.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   da

Ponude se mogu podnijeti za:   sve grupe

Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   -

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:   -


II.2) Opis Grupa br.: 1

II.2.1) Naziv

Tehnička pomoć pri provedbi građevinskih projekata u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova u Bruxellesu

Grupa br.:   1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   71200000 - Arhitektonske i srodne usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Bruxelles i okolica.

II.2.4) Opis nabave

Pružanje tehničke pomoći pri provedbi građevinskih projekata (obnova, ponovna izgradnja ili (re) konstrukcija) u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova, koja poglavito obuhvaća zgrade u kojima se nalazi ili kojima upravlja Europska komisija, ali i druge institucije ili tijela EU-a s kojima Komisija ima sporazum o razini usluga; one se mogu nalaziti drugdje na teritoriju EU-a.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   6.410.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   da

II.2.14) Dodatni podaci

-


II.2) Opis Grupa br.: 2

II.2.1) Naziv

Tehnička pomoć pri provedbi građevinskih projekata u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova u Karlsruheu

Grupa br.:   2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   71200000 - Arhitektonske i srodne usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   DE - DEUTSCHLAND

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Karlsruhe.

II.2.4) Opis nabave

Pružanje tehničke pomoći pri provedbi građevinskih projekata (obnova, ponovna izgradnja ili (re)konstrukcija) u području inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova, koja poglavito obuhvaća zgrade Europske komisije u Karlsruheu (Njemačka) u kojima se nalazi Zajednički istraživački centar (JRC) te koje podliježu nuklearnom regulatornom okviru.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   2.400.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   da

II.2.14) Dodatni podaci

-


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj svojoj ponudi treba priložiti sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.1 „Uvjeti sudjelovanja” ove obavijesti i koji su navedeni u Prilogu I. „Popis dokumenata koje je potrebno ispuniti i dostaviti” uputama za nadmetanje.

Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ugovoru koji dodjeljuje Europska unija. Svečana izjava oblikom mora u potpunosti odgovarati predlošku objavljenom na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Napomena: uspješan je ponuditelj pod prijetnjom isključenja dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima koji potkrjepljuju svečanu izjavu.

Napomena: budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   ne

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

— preslika financijskih izvješća (bilanci i računa dobiti i gubitka) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj bruto dobiti za posljednje 3 godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti daljnju dokumentaciju kojom dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što je odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenog računovođe ili istovjetan dokument,

— izvješće o ukupnom godišnjem prometu tijekom posljednje 3 financijske godine.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bili odabrani, ponuditelji moraju dostaviti dokaz o ukupnom prosječnom godišnjem prometu od 3 200 000 EUR za grupu 1 te od 1 200 000 EUR za grupu 2. Ako ponuditelj dostavi ponude za 2 grupe, ukupni prosječni godišnji promet koji se uzima u obzir iznosi barem 4 000 000 EUR.

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   ne

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

— obrazovne i stručne kvalifikacije (životopise) osoblja ponuditelja, kao i njihovo stručno iskustvo.

Sredstva dokazivanja: ponuditelj mora dostaviti životopise za svaki profil, potvrđujući stečene diplome (preslika mora biti sadržana), razinu završenih studija i stručno iskustvo.

Potrebno je priložiti i certifikat o dostignutom najvišem stupnju jezika,

— popis glavnih pruženih usluga, kao i dodatnih usluga pruženih u vezi s ugovorom (za grupu 1: tehnička pomoć i savjetodavne usluge za provedbu građevinskih projekata, za grupu 2: tehnička pomoć i savjet za provedbu građevinskih projekata koji podliježu nuklearnom regulatornom okviru) tijekom posljednje 3 godine, uključujući pojedinosti o iznosima, datumima te kontakt podacima javnih ili privatnih naručitelja,

— certifikat upravljanja kvalitetom (npr. ISO 9001 ili jednakovrijedan) ili, ako ponuditelj nema pristup takvim certifikatima ili nema mogućnost njihove nabave u određenom vremenskom razdoblju, drugi dokaz ili jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete koje sam pruža.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bili odabrani, ponuditelji moraju dokazati da imaju osoblje sljedećih profila:

(A) profili za grupu 1 i 2:

— arhitekt ili inženjer (obrazovani na razini magistra struke) s 10 godina iskustva za profil „voditelj projekta u području arhitekture ili građevinarstva”,

— arhitekt (obrazovan na razini magistra struke) s 5 godina iskustva u projektiranju i nadzoru radova izgradnje ureda,

— inženjer građevinskih usluga (obrazovan na razini magistra struke) s barem 5 godina iskustva u tom području,

— inženjer pripreme za izradu predmjera i predračuna radova (obrazovan na razini magistra struke): inženjer, arhitekt, inženjer pripreme za izradu predmjera i predračuna radova ili jednakovrijedna kvalifikacija u području gradnje ili građevinarstva) s barem 5 godina iskustva u području upravljanja troškovima, vremenom i kvalitetom gradnje u odnosu na projekte gradnje, građevinarstva te obnove, te koji je registriran u udruženju inženjera pripreme za izradu predmjera i predračuna radova Belgije (UBQS), Europskom odboru ekonomista u području gradnje (CEEC) ili jednakovrijednom;

(B) profili specifični za grupu 1:

— programer (obrazovan na razini magistra struke: arhitekt ili građevinski inženjer, ili jednakovrijedna kvalifikacija u području gradnje ili građevinarstva), certificiran i/ili kvalificiran u području programiranja. Barem 5 godina iskustva u području,

— BIM voditelj (inženjer ili arhitekt obrazovan na razini magistra struke) s barem 5 godina iskustva u vođenju građevinskih projekata i 2 godine kao BIM voditelj;

(C) profili specifični za grupu 2:

— električni inženjer sa specijalizacijom u području visokonaponske električne struje, s 5 godina stručnog iskustva u provedbi visokonaponskih projekata i osmišljavanju planova distribucije te 1-godišnjim stručnim iskustvom u području nuklearnog sektora. Detaljno poznavanje VOB-a (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – njemačke pravne smjernice za gradnju) i HOAI-ja (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – njemačke pravne smjernice kojima se utvrđuju različite razine pristojbi). Izvrsno poznavanje njemačkog — barem razina C1, dokazano certifikatom,

— električni inženjer u području automatizacije i komunikacija s 5 godina stručnog iskustva u području građevinskih usluga te u provedbi projekata komunikacije i automatizacije, uključujući 1 godinu u nuklearnom sektoru. Detaljno poznavanje VOB-a i HOAI-ja. Izvrsno poznavanje njemačkog — barem razina C1, dokazano certifikatom,

— procesni inženjer u području ventilacijske tehnologije s 5 godina stručnog iskustva u području građevinskih usluga te u provedbi projekata ventilacije, hlađenja i kontrole temperature, uključujući 1 godinu u nuklearnom sektoru. Detaljno poznavanje VOB-a i HOAI-ja. Izvrsno poznavanje njemačkog — barem razina C1, dokazano certifikatom,

— procesni inženjer sa specijalizacijom u području tehnologije kontrole ventilacije s 5 godina stručnog iskustva u području građevinskih usluga te u provedbi projekata automatizacijske tehnologije i građevinske automatizacije, uključujući 1 godinu u nuklearnom sektoru. Detaljno poznavanje sustava Siemens WinCC, Siemens PCS7 i Siemens ProTool. Izvrsno poznavanje njemačkog — barem razina C1, dokazano certifikatom.

Kako bi bili odabrani, ponuditelji moraju moći dostaviti dokaz:

za grupu 1:

— barem 3 zadatka u području građevinskih projekata svaki u vrijednosti koja premašuje 10 000 000 EUR,

— barem 3 zadatka u području građevinskih projekata svaki u vrijednosti između 1 000 000 EUR i 10 000 000 EUR;

za grupu 2:

— barem 3 zadatka u području građevinskih projekata koji podliježu nuklearnom regulatornom okviru, svaki u vrijednosti koja premašuje 10 000 000 EUR,

— barem 3 zadatka u području građevinskih projekata koji podliježu nuklearnom regulatornom okviru, svaki u vrijednosti između 1 000 000 EUR i 10 000 000 EUR.

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

-

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata:   da

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu:   3

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   16-10-2017

Lokalno vrijeme:   17:30

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   6

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   20-10-2017

Lokalno vrijeme:   10:00

Mjesto:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   Otvaranju ponuda može nazočiti 1 valjano ovlašteni predstavnik po ponuditelju (uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice). Ponuditelji koji žele prisustvovati dužni su o tome pisanim putem obavijestiti Odjel OIB.02.002 Javna nabava (vidjeti detalje o adresi navedene u točki I.1.) najkasnije 2 radna dana prije otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   da

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   36 mjeseci nakon sklapanja ugovora.

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

1) Upute i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Zainteresirane se strane pozivaju na registraciju preko mrežne stranice. O bilo kojim promjenama ovog poziva na nadmetanje, bit će obaviješteni preko online sustava javne nabave. Stranke koje nisu registrirane na stranici trebaju je redovito posjećivati. Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne znaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj mrežnoj stranici.

Mrežna se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Dodatne informacije o uvjetima ugovora, obnavljanjima ugovora, uvjetima sudjelovanja, najmanjim traženim razinama sposobnosti, ukupnom procijenjenom opsegu ugovora itd. mogu se pronaći u uputama dostupnim na prethodno navedenoj mrežnoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica. Ovlašten instrumentom „EMAS” od 2005., OIB usvaja ekološki prihvatljiva načela. EMAS je sustav upravljanja okolišem i program revizije, dobrovoljni instrument EU-a koji organizacije primjenjuju kako bi unaprijedile svoju učinkovitost na području okoliša.

2) Okvirni ugovor provodi se u početnom razdoblju od 2 godine (24 mjeseci) od datuma njegovog stupanja na snagu te se može obnoviti dvaput prešutnim sporazumom, svaki put na dodatno razdoblje od 1 godine (12 mjeseci), tj. u najdužem trajanju od 4 godine (= 2+1+1).

3) U razdoblju od 3 godine nakon zaključivanja prvotnog ugovora, javni će naručitelj moći koristiti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na nadmetanje za nove usluge koje uključuju ponavljanje sličnih usluga dodijeljenih strani s kojom je javni naručitelj sklopio ugovor.

4) Za daljnje informacije o sudjelovanju u pozivu na nadmetanje i o redoslijedu postupaka javne nabave Ureda za infrastrukturu i logistiku pogledajte „Vodič za ponuditelje” i brošuru „Poslovanje s Europskom komisijom”, dostupne putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud Europske unije
Poštanska adresa
rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 43032100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

08-08-2017