Aankondiging van een gegunde opdracht

Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и една детска кухня на територията на община Пловдив -район "Северен" по обособени позиции

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
71.367,52 BGN
Aanbestedende overheid
ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "СЕВЕР" | 4003 гр.Пловдив, BG | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Илиян Николаев Козарев
Opdrachtcodes (CPV)
03220000 - Groenten, vruchten en noten
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
Доставка на Мляко и млечни продукти, Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, Консерви и пакетирани, Пресни плодове и зеленчуци за нуждите на три детски ясли и една детска кухня на територията на община Пловдив -район "Северен". Видът и количеството на хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от документацията за участие.
Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни.
Основните цели на поръчката са:
1) Осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на потребителите на детските ясли и детската кухня на общинска бюджетна издръжка на територията на Община Пловдив-район Северен;
2) Осигуряване на правилен режим на потребителите на детските заведения, отчитащ изискванията на Закона за храните и нормативните актове по прилагането му;
3) Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на потребителите;
4) Повишаване на бързината на доставката при необходимост от хранителни продукти.
Gunningen

Perceel 4: Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и една детска кухня на територията на община Пловдив -район "Северен" по обособени позиции, Обособена позиция 4: Пресни плодове и зеленчуц

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
71.367,52 BGN
Bedrijven
ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД | 4003 гр. Пловдив, BG
truck tower-crane sharing