Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor diverse studieopdrachten.

De stad Kortrijk beheert via de directie bedrijfsvoering een groot stedelijke patrimonium dat varieert in schaal van kleine utilitaire gebouwen tot grotere complexen zoals stadhuis, ontmoetingscentra, sportcentra, zwembaden, schouwburg, jeugdlokalen,…
Dit divers aanbod vraagt een continue onderhouds-en investeringsprogramma. In overleg met de verschillende gebruikers – hoofdzakelijk de verschillende stedelijke diensten – worden frequent aanpassingen, herstellingen, onderhoudsinvesteringen tot nieuwe investeringen geprogrammeerd.
De directie bedrijfsvoering staat met een team van collega’s in voor het ontwerp en de realisatie van dit onderhouds-en investeringsprogramma. De diversiteit van het stedelijk patrimonium en de snel veranderende contexten vragen regelmatig (gespecialiseerde) ingrepen. Het gaat over een veelheid aan verschillende expertises waar niet dagelijks beroep moet op gedaan worden. Niet alle specialiteiten zijn (voldoende) in huis aanwezig bij de stad Kortrijk, daarom wensen we een beroep te doen op een poule van dienstverleners om vlot, efficiënt en in volle samenwerking met de verschillende stadsdiensten – binnen de gestelde wettelijke kaders zoals overheidsopdrachten en binnen de beschikbare budgetten – in te staan voor realisatie van het geplande onderhouds-en investeringsprogramma.

Publicatiedatum
21-09-2016
Deadline
08-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71313200 - Advies inzake geluidsisolatie- en akoestiek-projecten
71317000 - Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
71355000 - Landmeetkundige diensten
71500000 - Diensten in verband met de bouw
71521000 - Toezicht op de bouwplaats
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sara Ferlin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

nihil

Vakbekwaamheid

PERCEEL 1 - BOUWPROJECTEN
Technische bekwaamheid - voorstelling bureau of éénmanszaak:
* de samenstelling van het bureau of éénmanszaak met de respectievelijke diploma's van de medewerkers (ook die van freelancers indien van toepassing);
* minstens 1 architect of burgerlijk ingenieur-architect (ingeschreven bij de Orde) maakt deel uit van dit bureau of éénmanszaak;
* het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten is bijgevoegd bij de offerte;
* kopie van diploma's moeten niet worden toegevoegd maar kunnen worden opgevraagd
Technische bekwaamheid - verplichte referenties voorbije 10 jaar:
* 1 referentie van een project met een bouwkost minder dan 50.000,00 euro inclusief 21% btw;
* 1 referentie van een project met een bouwkost tussen 50.000,00 en 150.000 euro inclusief 21% btw;
* 1 referentie van een project met een boukost tussen 150.000,00 en 250.000,00 euro inclusief 21% btw
Technische bekwaamheid - plan van aanpak - max 1 A4:
De inschrijver licht toe hoe hij te werkt gaat vanzodra hij de opdracht krijgt deel te nemen aan een mini-competitie om mee te dingen voor de gunning van een deelopdracht. Er wordt ook uitgelegd hoe hij te werk gaat eens de opdracht aan hem gegund is, welke stappen hij onderneemt om de opdracht tot een bouwproject of verbouwproject uit te voeren.
PERCEEL 2 - STABILITEIT
Technische bekwaamheid - voorstelling bureau of éénmanszaak:
* de samenstelling van het bureau of éénmanszaak met de respectievelijke diploma's van de medewerkers (ook die van freelancers indien van toepassing);
* minstens 1 industriëel ingenieur met een specialisatie op vlag van stabiliteitstudies maakt deel uit van het bureau of éénmanszaak;
* kopie van diploma's moeten niet worden toegevoegd maar kunnen worden opgevraagd
Technische bekwaamheid - verplichte referenties voorbije 10 jaar:
* 1 referentie van een project met een kost minder dan 50.000,00 euro inclusief 21% btw;
* 1 referentie van een project met een kost tussen 50.000,00 en 150.000 euro inclusief 21% btw;
* 1 referentie van een project met een kost tussen 150.000,00 en 250.000,00 euro inclusief 21% btw
Technische bekwaamheid - plan van aanpak - max 1 A4:
De inschrijver licht toe hoe hij te werkt gaat vanzodra hij de opdracht krijgt deel te nemen aan een mini-competitie om mee te dingen voor de gunning van een deelopdracht. Er wordt ook uitgelegd hoe hij te werk gaat eens de opdracht aan hem gegund is, welke stappen hij onderneemt om de stabiliteitsstudoe van een bouwproject of verbouwproject uit te voeren.
PERCEEL 3 - TECHNISCHE UITRUSTING
Technische bekwaamheid - voorstelling bureau of éénmanszaak:
* de samenstelling van het bureau of éénmanszaak met de respectievelijke diploma's van de medewerkers (ook die van freelancers indien van toepassing);
* minstens 1 industriëel ingenieur met een specialisatie op vlak van technische uitrustingen maakt deel uit van het bureau of éénmanszaak;
* kopie van diploma's moeten niet worden toegevoegd maar kunnen worden opgevraagd
Technische bekwaamheid - verplichte referenties voorbije 10 jaar:
* 1 referentie van een project met een kost minder dan 50.000,00 euro inclusief 21% btw;
* 1 referentie van een project met een kost tussen 50.000,00 en 150.000 euro inclusief 21% btw;
* 1 referentie van een project met een kost tussen 150.000,00 en 250.000,00 euro inclusief 21% btw
Technische bekwaamheid - plan van aanpak - max 1 A4:
De inschrijver licht toe hoe hij te werkt gaat vanzodra hij de opdracht krijgt deel te nemen aan een mini-competitie om mee te dingen voor de gunning van een deelopdracht. Er wordt ook uitgelegd hoe hij te werk gaat eens de opdracht aan hem gegund is, welke stappen hij onderneemt om de studie van de technische uitrusting van een bouwproject of verbouwproject uit te voeren.
PERCEEL 4 - OPMETINGEN GEBOUWEN & TEKENWERK
Technische bekwaamheid - voorstelling bureau of éénmanszaak:
* de samenstelling van het bureau of éénmanszaak met de respectievelijke diploma's van de medewerkers (ook die van freelancers indien van toepassing);
* minstens 1 technisch tekenaar of assistent architect maakt deel uit van het bureau of éénmanszaak;
* kopie van diploma's moeten niet worden toegevoegd maar kunnen worden opgevraagd
Technische bekwaamheid - verplichte referenties voorbije 10 jaar:
* 3 referenties
Technische bekwaamheid - plan van aanpak - max 1 A4:
De inschrijver licht toe hoe hij te werkt gaat vanzodra hij de opdracht krijgt deel te nemen aan een mini-competitie om mee te dingen voor de gunning van een deelopdracht. Er wordt ook uitgelegd hoe hij te werk gaat eens de opdracht aan hem gegund is, welke stappen hij onderneemt om de gevraagde opmeting of tekenwerk uit te voeren.
PERCEEL 5 - OPMETING TERREINEN
Technische bekwaamheid - voorstelling bureau of éénmanszaak:
* de samenstelling van het bureau of éénmanszaak met de respectievelijke diploma's van de medewerkers (ook die van freelancers indien van toepassing);
* minstens 1 landmeter-expert maakt deel uit van het bureau of éénmanszaak;
* het bewijs van inschrijving bij de Orde van landmeters-experten is bijgevoegd bij de offerte;
* kopie van diploma's moeten niet worden toegevoegd maar kunnen worden opgevraagd
Technische bekwaamheid - verplichte referenties voorbije 10 jaar:
* 3 referenties
Technische bekwaamheid - plan van aanpak - max 1 A4:
De inschrijver licht toe hoe hij te werkt gaat vanzodra hij de opdracht krijgt deel te nemen aan een mini-competitie om mee te dingen voor de gunning van een deelopdracht. Er wordt ook uitgelegd hoe hij te werk gaat eens de opdracht aan hem gegund is, welke stappen hij onderneemt om de gevraagde opmeting uit te voeren.
PERCEEL 6 - EPB & EPC VERSLAGGEVING
Technische bekwaamheid - voorstelling bureau of éénmanszaak:
* de samenstelling van het bureau of éénmanszaak met de respectievelijke diploma's van de medewerkers (ook die van freelancers indien van toepassing);
* de inschrijver is EPB-verslaggever, conform de voorwaarden opgenomen in het Energieprestatiedecreet en een energiedeskundige type A;
* bewijs van registratie bij het Vlaams Energieagentschap
* kopie van diploma's moeten niet worden toegevoegd maar kunnen worden opgevraagd
Technische bekwaamheid - verplichte referenties voorbije 10 jaar:
* 3 referenties
Technische bekwaamheid - plan van aanpak - max 1 A4:
De inschrijver licht toe hoe hij te werkt gaat vanzodra hij de opdracht krijgt deel te nemen aan een mini-competitie om mee te dingen voor de gunning van een deelopdracht. Er wordt ook uitgelegd hoe hij te werk gaat eens de opdracht aan hem gegund is, welke stappen hij onderneemt om tot de gevraagde EPB en EPC verslagen en attesten te komen.
PERCEEL 7 - VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE
Technische bekwaamheid - voorstelling bureau of éénmanszaak:
* de samenstelling van het bureau of éénmanszaak met de respectievelijke diploma's van de medewerkers (ook die van freelancers indien van toepassing);
* minstens 1 veiligheidscoördinator niveau A en minstens 1 veiligheidscoördinator niveau B maken deel uit van het bureau of de éénmanszaak (alleen niveau A);
* kopie van diploma's moeten niet worden toegevoegd maar kunnen worden opgevraagd
Technische bekwaamheid - verplichte referenties voorbije 10 jaar:
* 3 referenties niveau B
* 1 referentie niveau A
Technische bekwaamheid - plan van aanpak - max 1 A4:
De inschrijver licht toe hoe hij te werkt gaat vanzodra hij de opdracht krijgt deel te nemen aan een mini-competitie om mee te dingen voor de gunning van een deelopdracht. Er wordt ook uitgelegd hoe hij te werk gaat eens de opdracht aan hem gegund is, welke stappen hij onderneemt om tot de gevraagde verslagen van veiligheidscoördinatie te komen.
PERCEEL 8 - BEHEERSPLANNEN
Technische bekwaamheid - voorstelling bureau of éénmanszaak:
* de samenstelling van het bureau of éénmanszaak met de respectievelijke diploma's van de medewerkers (ook die van freelancers indien van toepassing);
* minstens 1 architect of burgerlijk ingenieur-architect met een specialisatie op vlak van restauratie maakt deel uit van het bureau of de éénmanszaak;
* het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten is bijgevoegd bij de offerte;
* kopie van diploma's moeten niet worden toegevoegd maar kunnen worden opgevraagd
Technische bekwaamheid - verplichte referenties voorbije 2 jaar:
* 1 referentie van opmaak beheersplan of beheersplan in opmaak waar goedkeuring is voor de opmaak ervan door de erfgoedconsulent van de betreffende provincie
Technische bekwaamheid - plan van aanpak - max 1 A4:
De inschrijver licht toe hoe hij te werkt gaat vanzodra hij de opdracht krijgt deel te nemen aan een mini-competitie om mee te dingen voor de gunning van een deelopdracht. Er wordt ook uitgelegd hoe hij te werk gaat eens de opdracht aan hem gegund is, welke stappen hij onderneemt om tot een beheersplan te komen met alle bijhorende aanvragen bij Onroerend erfgoed die op een beheersplan van toepassing zijn.
PERCEEL 9 - AKOESTIEK
Technische bekwaamheid - voorstelling bureau of éénmanszaak:
* de samenstelling van het bureau of éénmanszaak met de respectievelijke diploma's van de medewerkers (ook die van freelancers indien van toepassing);
* minstens 1 architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur of industriëel ingenieur maakt deel uit van het bureau of de éénmanszaak;
* bewijs van met vrucht gevolgde vorming(en) op vlak van akoestiek
* kopie van diploma's moeten niet worden toegevoegd maar kunnen worden opgevraagd
Technische bekwaamheid - verplichte referenties voorbije 10 jaar:
* 3 referenties van akoestische studies in (openbare) gebouwen type landschapskantoor, theaterzaal, schouwburg, fuifzaal. De toepassing is niet voor type woonhuizen.
Technische bekwaamheid - plan van aanpak - max 1 A4:
De inschrijver licht toe hoe hij te werkt gaat vanzodra hij de opdracht krijgt deel te nemen aan een mini-competitie om mee te dingen voor de gunning van een deelopdracht. Er wordt ook uitgelegd hoe hij te werk gaat eens de opdracht aan hem gegund is, welke stappen hij onderneemt om tot de gevraagde studie en advies te komen.

Eventuele minimumeisen:

nihil

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!