Aankondiging van een gegunde opdracht

Restauratie van handschriften van de Librije van de Hertogen van Bourgondië - gunning

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Koninklijke Bibliotheek van Belgïe
Nationaal identificatienummer
0875.395.207_117
Postadres
Keizerslaan 4
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tatiana Gersten
Telefoon
+32 25195302
E-mail
tatiana.gersten@kbr.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.kbr.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296483

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Federale Wetenschappelijke Instelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Restauratie van handschriften van de Librije van de Hertogen van Bourgondië - gunning

Referentienummer:   KBR-KBR-MANUS-2016-01-CAN-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   92521220 - Diensten voor conservatie van voorwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Restauratie van handschriften van de Librije van de Hertogen van Bourgondië - gunning

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   42.743,02

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Lot 1: 10 handschriften (details zie bestek)

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   92521220 - Diensten voor conservatie van voorwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Restauratieatelier van de Koninklijke Bibliotheek van België

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Restauratie van de handschriften omschreven in lot 1 van het bestek KBR-MANUS-2016-01

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   1. de kwaliteit van de voorstellen tot behandeling  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   3. de opleiding van de inschrijver in de conservering-restauratie van kunstwerken, specialisatie “papier en/of boeken”  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   4. de ervaring van de inschrijver met de conservering-restauratie van handschriften en kostbare boeken  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   5. de uitvoeringstermijnen van het werk zoals beoogd door deze opdracht  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   6. de gewaarborgde veiligheidsvoorwaarden m.b.t. de te restaureren stukken tijdens hun transport en voor de volledige duur van de werken  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Lot 2: Restauratie van 11 handschriften (details zie bestek)

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   92521220 - Diensten voor conservatie van voorwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Restauratieatelier van de Koninklijke Bibliotheek van België

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Restauratie van de handschriften omschreven in lot 2 van het bestek KBR-MANUS-2016-01

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   1. de kwaliteit van de voorstellen tot behandeling  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   3. de opleiding van de inschrijver in de conservering-restauratie van kunstwerken, specialisatie “papier en/of boeken”  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   4. de ervaring van de inschrijver met de conservering-restauratie van handschriften en kostbare boeken  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   5. de uitvoeringstermijnen van het werk zoals beoogd door deze opdracht  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   6. de gewaarborgde veiligheidsvoorwaarden m.b.t. de te restaureren stukken tijdens hun transport en voor de volledige duur van de werken  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Lot 3: restauratie van 15 handschriften (details zie bestek)

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   92521220 - Diensten voor conservatie van voorwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Restauratieatelier van de Koninklijke Bibliotheek van België

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Restauratie van de handschriften omschreven in lot 3 van het bestek KBR-MANUS-2016-01

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   1. de kwaliteit van de voorstellen tot behandeling  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   3. de opleiding van de inschrijver in de conservering-restauratie van kunstwerken, specialisatie “papier en/of boeken”  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   4. de ervaring van de inschrijver met de conservering-restauratie van handschriften en kostbare boeken  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   5. de uitvoeringstermijnen van het werk zoals beoogd door deze opdracht  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   6. de gewaarborgde veiligheidsvoorwaarden m.b.t. de te restaureren stukken tijdens hun transport en voor de volledige duur van de werken  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

Lot 4: Restauratie van 10 handschriften (details zie bestek)

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   92521220 - Diensten voor conservatie van voorwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Restauratieatelier van de Koninklijke Bibliotheek van België

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Restauratie van de handschriften omschreven in lot 4 van het bestek KBR-MANUS-2016-01

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   1. de kwaliteit van de voorstellen tot behandeling  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   3. de opleiding van de inschrijver in de conservering-restauratie van kunstwerken, specialisatie “papier en/of boeken”  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   4. de ervaring van de inschrijver met de conservering-restauratie van handschriften en kostbare boeken  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   5. de uitvoeringstermijnen van het werk zoals beoogd door deze opdracht  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   6. de gewaarborgde veiligheidsvoorwaarden m.b.t. de te restaureren stukken tijdens hun transport en voor de volledige duur van de werken  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 5

II.2.1) Benaming

Lot 5: 14 handschriften (details zie bestek)

Perceel nr.:   5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   92521220 - Diensten voor conservatie van voorwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Restauratieatelier van de Koninklijke Bibliotheek van België

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Restauratie van de handschriften omschreven in lot 5 van het bestek KBR-MANUS-2016-01

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   1. de kwaliteit van de voorstellen tot behandeling  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   3. de opleiding van de inschrijver in de conservering-restauratie van kunstwerken, specialisatie “papier en/of boeken”  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   4. de ervaring van de inschrijver met de conservering-restauratie van handschriften en kostbare boeken  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   5. de uitvoeringstermijnen van het werk zoals beoogd door deze opdracht  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   6. de gewaarborgde veiligheidsvoorwaarden m.b.t. de te restaureren stukken tijdens hun transport en voor de volledige duur van de werken  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 6

II.2.1) Benaming

Lot 6: Restauratie van 10 handschriften (details zie bestek)

Perceel nr.:   6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   92521220 - Diensten voor conservatie van voorwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Restauratieatelier van de Koninklijke Bibliotheek van België

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Restauratie van de handschriften omschreven in lot 6 van het bestek KBR-MANUS-2016-01

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   1. de kwaliteit van de voorstellen tot behandeling  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   3. de opleiding van de inschrijver in de conservering-restauratie van kunstwerken, specialisatie “papier en/of boeken”  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   4. de ervaring van de inschrijver met de conservering-restauratie van handschriften en kostbare boeken  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   5. de uitvoeringstermijnen van het werk zoals beoogd door deze opdracht  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   6. de gewaarborgde veiligheidsvoorwaarden m.b.t. de te restaureren stukken tijdens hun transport en voor de volledige duur van de werken  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   KBR-MANUS-2016-01

Perceel nr.:   1

Benaming:   Restauratie van 10 handschriften

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-04-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Smart Productions associées
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE10
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   6.615,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   KBR-MANUS-2016-01

Perceel nr.:   2

Benaming:   Restauratie van 11 handschriften

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-04-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
L'Atelier du Papier
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Anna Paternotre
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
In-Folio
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   6.646,06 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   KBR-MANUS-2016-01

Perceel nr.:   3

Benaming:   Restauratie van 15 handschriften

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-04-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
L'Atelier du Papier
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Anna Paternotre
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
In-Folio
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   9.337,31 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   KBR-MANUS-2016-01

Perceel nr.:   4

Benaming:   Restauratie van 10 handschriften

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 4

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-04-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Smart Productions assosciées
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   6.250,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   KBR-MANUS-2016-01

Perceel nr.:   5

Benaming:   Restauratie van 14 handschriften

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 5

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-04-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Book & Paper Conservation
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   8.500,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   KBR-MANUS-2016-01

Perceel nr.:   6

Benaming:   Restauratie van 10 handschriften

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 6

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-04-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
L'Atelier du Papier
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Anna Paternotre
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
In-Folio
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   5.394,65 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Federaal Wetenschapsbeleid
Postadres
Louizalaan 231
Plaats
Brussel
Postcode
1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22383471
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!