Rectificatie

Ondersteuning van de integratie van aanpassingen aan klimaatverandering in de ontwikkelingsplannen van drie "communes" in Burundi.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Victor Hortaplein 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Geert fremout
Telefoon
+32 25249680
E-mail
geert.fremout@health.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.health.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289520

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ondersteuning van de integratie van aanpassingen aan klimaatverandering in de ontwikkelingsplannen van drie "communes" in Burundi.

Referentienummer: FOD VVVL-DG5/CC/GF/17017_bis-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 75130000 - Ondersteunende diensten voor de overheid

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Ondersteuning van de integratie van aanpassingen aan klimaatverandering in de ontwikkelingsplannen van rie "communes" in Burundi, onder andere door het versterken van de bijdrage van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532501

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden forum online

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!