Evropská komise
Aankondiging van een opdracht

Technická pomoc s prováděním stavebních projektů v oblastech stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací.

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
CSM 1 05/P001
Obec
Bruxelles
PSČ
1049
Kód NUTS
BE - BELGIQUE-BELGIË
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Tel.
+32 22986989
E-mail
[email protected]u
Fax
+32 22960570

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://ec.europa.eu

Adresa profilu zadavatele:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.3) Komunikace

Další informace lze získat

na výše uvedené adrese

Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány

na výše uvedené adrese

elektronicky prostřednictvím:   -

Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: -

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Technická pomoc s prováděním stavebních projektů v oblastech stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací.

Spisové číslo:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   71000000 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Cílem této zakázky je poskytnout technickou pomoc s prováděním stavebních projektů (renovace, asanace nebo (re-)konstrukce) v oblasti stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací.

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota

Hodnota bez DPH:   8.810.000,00

Měna:   EUR

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ano

nabídky mohou být předkládány pro:   všechny položky

Nejvyšší počet částí, které mohou být zadány jednomu uchazeči:   -

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadávat zakázky kombinující níže uvedené části nebo skupiny částí:   -


II.2) Popis Část zakázky č.: 1

II.2.1) Název

Technická pomoc s prováděním stavebních projektů v oblastech stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací v Bruselu

Část zakázky č.:   1

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   71200000 - Architektonické a související služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Brusel a okolí.

II.2.4) Popis zakázky

Poskytování technické pomoci s prováděním stavebních projektů (renovace, asanace nebo (re-)konstrukce) v oblasti stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací, která se bude týkat zejména budov obývaných nebo řízených Evropskou komisí v Bruselu, ale i budov jiných orgánů nebo institucí EU, s nimiž Komise uzavřela dohodu o úrovni služeb; tyto mohou být realizovány jinde na území EU.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

II.2.6) Předpokládaná hodnota

Hodnota bez DPH:   6.410.000,00

Měna:   EUR

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících:   48

Tuto zakázku lze obnovit:   ne

Uveďte popis obnovení:   -

II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:   -

II.2.10) Informace o variantách

Budou přijímány varianty:   ne

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.12) Informace o elektronických katalozích

Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog:   ne

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ano

II.2.14) Další informace

-


II.2) Popis Část zakázky č.: 2

II.2.1) Název

Technická pomoc s prováděním stavebních projektů v oblastech stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací v Karlsruhe

Část zakázky č.:   2

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   71200000 - Architektonické a související služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   DE - DEUTSCHLAND

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Karlsruhe.

II.2.4) Popis zakázky

Poskytování technické pomoci s prováděním stavebních projektů (renovace, asanace nebo (re-)konstrukce) v oblasti stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací, které se budou týkat zejména budov Evropské komise v Karlsruhe (Německo) obývaných Společným výzkumným střediskem (JRC) v souladu s jaderným regulačním rámcem.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

II.2.6) Předpokládaná hodnota

Hodnota bez DPH:   2.400.000,00

Měna:   EUR

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících:   48

Tuto zakázku lze obnovit:   ne

Uveďte popis obnovení:   -

II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:   -

II.2.10) Informace o variantách

Budou přijímány varianty:   ne

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.12) Informace o elektronických katalozích

Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog:   ne

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ano

II.2.14) Další informace

-


Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti

III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy.

Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2) Ekonomická a finanční situace

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ne

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

uchazeč musí poskytnout:

— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za uplynulé 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokumentaci jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz celkového ročního obratu během posledních 3 finančních let.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

aby byli vybráni, musí uchazeči poskytnout doklad o průměrném ročním obratu za položku č. 1 ve výši 3 200 000 EUR a za položku č. 2 ve výši 1 200 000 EUR. Pokud uchazeč předloží nabídky na obě 2 položky, musí být jeho průměrný celkový roční obrat, který bude brán v úvahu, alespoň ve výši 4 000 000 EUR.

III.1.3) Technická a odborná způsobilost

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ne

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

uchazeč musí poskytnout:

— doklad o vzdělání a odborných kvalifikacích (životopisy) svých zaměstnanců a o jejich odborné praxi.

Důkazní prostředky: uchazeč musí za každý zaměstnanecký profil předložit životopisy, v nichž budou uvedeny získané diplomy (a přiložit jejich kopii), stupeň dokončeného vzdělání a odborná praxe.

Přiloženy musí být i osvědčení uvádějící nejvyšší dosaženou úroveň cizího jazyka,

— seznam hlavních poskytovaných služeb, jakož i dalších služeb, které byly poskytnuty v souvislosti se zakázkou (v případě položky č. 1: technická pomoc a poradenství týkající se provádění stavebních projektů v případě položky č. 2: technická pomoc a poradenství s prováděním stavebních projektů podléhajících jadernému regulačnímu rámci) v uplynulých 3 letech, včetně údajů o množstvích, datech a kontaktních údajů veřejných nebo soukromých příjemců,

— certifikaci řízení jakosti (např. ISO 9001 nebo ekvivalent) nebo v případě, že uchazeč nemá přístup k těmto osvědčením nebo nemá možnost je získat ve stanovených termínech, jiné důkazy o rovnocenných opatřeních v oblasti zabezpečení kvality, které sám poskytne.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

aby byli vybráni, musí uchazeči předložit doklad o tom, že mají k dispozici zaměstnance s následujícími profily:

(A) profily pro obě položky č. 1 a č. 2:

— architekt nebo inženýr (se vzděláním na úrovni magisterského studia) s 10letou praxí na každý profil „vedení projektu v oblasti architektury nebo stavebního inženýrství“,

— architekt (se vzděláním na úrovni magisterského studia) s 5 letou praxí v oblasti projektování a dohledu v případě výstavby kancelářských budov,

— inženýr stavebních služeb (se vzděláním na úrovni magisterského studia) s alespoň 5letou praxí v této oblasti,

— rozpočtář (se vzděláním na úrovni magisterského studia: stavební inženýr, architekt, geodet nebo rovnocenná kvalifikace v oblasti stavebnictví nebo pozemního stavitelství) s minimálně 5letou praxí v oblasti řízení nákladů, doby výstavby a kvality ve vztahu k projektům v oblasti stavebnictví, pozemního inženýrství a renovací, registrovaný ve svazu belgických rozpočtářů (UBQS), Evropském výboru stavebních ekonomů (CEEC) nebo s rovnocennou registrací;

(B) profily specifické pro položku č. 1:

— plánovač (se vzděláním na magisterské úrovni: architekt nebo stavební inženýr nebo rovnocenná kvalifikace v oblasti stavebnictví nebo pozemního inženýrství), s osvědčením anebo kvalifikacemi v oboru plánování. Alespoň 5 let praxe v této oblasti,

— vedoucí BIM (projektování informačních modelů budovy) (inženýr nebo architekt se vzděláním na úrovni magisterského studia) a alespoň 5letou praxí v oblasti řízení stavebních projektů a 2letou praxí jako vedoucí v oboru BIM;

(C) profily specifické pro položku č. 2:

— elektrický inženýr se specializací v oblasti vysokonapěťové elektřiny, s 5letou odbornou praxí v oblasti realizace projektů vysokého napětí a projektování plánů rozvodů elektřiny a roční odbornou praxí v odvětví jaderné energetiky. Důkladná znalost VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – německé právní předpisy pro stavebnictví) a HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – německé zákonné předpisy, kterými se stanoví různé úrovně poplatků). Vynikající znalost němčiny – alespoň na úrovni C1, s osvědčením,

— elektroinženýr v oboru automatizace a komunikací s 5letou odbornou praxí v oblasti stavebních služeb a realizace komunikačních a automatizačních projektů, včetně 1 roku v odvětví jaderného inženýrství. Důkladná znalost VOB a HOAI. Vynikající znalost němčiny – alespoň na úrovni C1, s osvědčením,

— procesní inženýr pro odvětrávací systémy s 5letou odbornou praxí v oblasti stavebních služeb a realizace projektů odvětrávání, chlazení a teplotně řízených systémů, včetně 1 roku v odvětví jaderného inženýrství. Důkladná znalost VOB a HOAI. Vynikající znalost němčiny – alespoň na úrovni C1, s osvědčením,

— procesní inženýr se specializací na technologii řízení odvětrávání, s 5letou odbornou praxí v oblasti stavebních služeb a realizace projektů v oblasti automatizačních technologií a stavební automatizace, včetně 1 roku v odvětví jaderného inženýrství. Důkladná znalost systémů Siemens WinCC, Siemens PCS7 a Siemens ProTool. Vynikající znalost němčiny – na úrovni alespoň C1, s osvědčením.

Aby byli vybráni, musí být uchazeči schopni předložit doklad:

pro položku č. 1:

— o alespoň 3 zadáních v oblasti stavebních projektů každého v hodnotě překračující 10 000 000 EUR,

— o alespoň 3 zadáních v oblasti stavebních projektů každého v hodnotě od 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR;

pro položku č. 2:

— o alespoň 3 zadáních v oblasti stavebních projektů, které podléhají jadernému regulačnímu rámci, každého v hodnotě překračující 10 000 000 EUR,

— o alespoň 3 zadáních v oblasti stavebních projektů, které podléhají jadernému regulačnímu rámci, každého v hodnotě mezi 1 000 000 EUR a 10 000 000 EUR.

III.1.5 Informace o vyhrazených zakázkách

Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.:   ne

Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání:   ne

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:   -

Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:   -

III.2.2) Podmínky realizace zakázky

-

III.2.2) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.:   ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

Otevřené řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ano

Rámcová smlouva s několika účastníky:   ano

Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy:   3

V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:   -

Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému:   ne

Dynamický nákupní systém může být použit dalšími zadavateli:   ne

IV.1.4) Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

Použití vícekolového řízení za účelem postupného snižování počtu řešení, o kterých se bude diskutovat, nebo o kterých se bude jednat:   ne

IV.1.5) Informace o jednání

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Bude použita elektronická aukce:   ne

Uveďte další informace o elektronické aukci:   -

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ano

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   -

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum:   16-10-2017

Místní čas:   17:30

IV.2.3) Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

-

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Doba trvání v měsících:   6

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum:   20-10-2017

Místní čas:   10:00

Místo:   Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:   Otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně oprávněný zástupce na uchazeče (je nutno předložit cestovní pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 Veřejné zakázky (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše) nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku:   ano

Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:   36 měsíců po zadání zakázky.

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech

Budou používány elektronické objednávky:   ne

Budou přijímány elektronické faktury :   ne

Bude použita elektronická platba:   ne

VI.3) Další informace

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Zainteresované strany vyzýváme, aby se zaregistrovaly prostřednictvím této internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.

2) Tato rámcová dohoda poběží po úvodní dobu 2 let (24 měsíců) ode dne jejího vstoupení v platnost a může být obnovena dvakrát tichou dohodou, pokaždé na další období v délce 1 roku (12 měsíců), tj. maximální dobu 4 let (= 2+1+1).

3) Během 3 let po uzavření smlouvy bude moci veřejný zadavatel použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o veřejné zakázce týkající se nových služeb, které budou představovat opakování služeb podobných těm, jež byly přiděleny straně, které tuto zakázku zadal stejný veřejný zadavatel.

4) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa
rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

08-08-2017