Det Europæiske Regionsudvalg
Aankondiging van een opdracht

»Tværfaglig konsulentvirksomhed til teknisk bistand inden for byggeri«.

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Det Europæiske Regionsudvalg
CVR-nummer
-
Postadresse
rue Belliard 101
By
Bruxelles
Postnummer
1040
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
unité «Programmation et gestion financière et contractuelle»
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://www.cor.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   ja

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

den ovennævnte adresse

elektronisk via:   -

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

»Tværfaglig konsulentvirksomhed til teknisk bistand inden for byggeri«.

Sagsnr.:   CDR/DL/12/2017.

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   71000000 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Under denne kontrakt skal en tværfaglig konsulentvirksomhed levere tjenester til tekniske bistandsopgaver inden for forskellige byggeriområder:

— bistand på området for arkitektur og tekniske undersøgelser

— bistand på det juridiske område

— administrativ bistand

— bistand med udførelse og overvågning af projekter.

Under forvaltning af deres bygningsmasser skal udvalgene udføre tekniske og arkitektoniske gennemførelser og/eller ombygninger. I denne sammenhæng vil kontrahentens opgave omfatte definition af alle tekniske og arkitektoniske undersøgelser vedrørende organisering af opfordringen til afgivelse af bud og indhentning af forskellige administrative tilladelser.

Undersøgelserne har forskellige typer:

— gennemførlighedsundersøgelser

— undersøgelser om forberedende projektering

— projekteringsundersøgelser

— diverse vurderinger og revisioner.

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   1.790.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   71311100 - Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hovedudførelsessted:   -

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

II.2.5) Tildelingskriterier

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   1.790.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   48

Denne kontrakt kan forlænges:   ja

Beskrivelse af forlængelser:   Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal ansøgere:   5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   Der er ingen begrænsninger på antallet af kandidater.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   ja

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Rammeaftale med en enkelt aktør:   ja

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   24-08-2017

Tidspunkt:   -

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

Dato: 20-09-2017

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   9

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:  

Tidspunkt:   -

Sted:   -

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   -

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   nej

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   -

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Se venligst webstedet anført under punkt I.3.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

14-07-2017