Aankondiging van een opdracht

raamovereenkomst voor de levering van brandstoffen voor het wagenpark via tankkaarten voor de periode 2017-2019

Raamovereenkomst voor de levering van brandstoffen voor het wagenpark van de gemeente, AGB Sport Hulshout en OCMW Hulshout, via tankkaarten voor de periode 2017-2049.

Publicatiedatum
27-09-2016
Deadline
08-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Hulshout
Postadres
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Kelly Van der Auwera

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

165289.25 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Beschrijven van het administratieve beheer van tankkaarten.
Bewijs dat de geleverde brandstoffen voldoen aan NBN-EN228 voor benzine en aan NBN_EN590 voor diesel.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!