Europejski Komitet Regionów
Aankondiging van een opdracht

Multidyscyplinarne biuro badań w celu zapewnienia pomocy technicznej w dziedzinie budynków

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Europejski Komitet Regionów
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
rue Belliard 101
Miejscowość
Bruxelles
Kod pocztowy
1040
Kod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
unité «Programmation et gestion financière et contractuelle»
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://www.cor.europa.eu

Adres profilu nabywcy:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   tak

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod

adresem podanym powyżej

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

adresem podanym powyżej

drogą elektroniczną za pośrednictwem:   -

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: -

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Multidyscyplinarne biuro badań w celu zapewnienia pomocy technicznej w dziedzinie budynków

Numer referencyjny:   CDR/DL/12/2017.

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług multidyscyplinarnego biura badań w ramach zadań pomocy technicznej w różnych dziedzinach związanych z budynkami:

— pomoc w dziedzinie badań technicznych i architektonicznych,

— pomoc w dziedzinie prawa,

— pomoc administracyjna,

— pomoc w dziedzinie realizacji i monitorowania projektów.

W ramach zarządzania nieruchomościami Komitety pragną przeprowadzić zmiany lub modernizacje techniczne i architektoniczne. W tym kontekście zadanie wykonawcy polega na określeniu wszystkich badań technicznych i architektonicznych, które mogą doprowadzić do ogłoszenia zaproszeń do składania ofert, a także uzyskania różnych zezwoleń administracyjnych.

Badania mają różny charakter:

— badania wykonalności,

— badania przedprojektowe,

— badania projektowe,

— różnego rodzaju ekspertyzy i audyty.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT:   1.790.000,00

Waluta:   EUR

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   71311100 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   -

II.2.4) Opis zamówienia

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT:   1.790.000,00

Waluta:   EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:   48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   tak

Opis wznowień:   zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Przewidywana liczba kandydatów:   5

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:   liczba kandydatów nie jest ograniczona.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny:   nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   tak

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   tak

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.5 Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych:   nie

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego:   nie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:   -

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:   -

III.2.2) Warunki realizacji umowy

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

III.2.2) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia:   tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura ograniczona

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   tak

Umowa ramowa z jednym wykonawcą:   tak

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:   -

Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   nie

Dynamiczny systemu zakupów może zostać wykorzystany przez dodatkowych nabywców:   nie

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert:   nie

IV.1.5) Informacje na temat negocjacji

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:   nie

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:   -

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   -

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:   24-08-2017

Czas lokalny:   -

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Data: 20-09-2017

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach:   9

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data:  

Czas lokalny:   -

Miejsce:   -

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:   nie

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:   -

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne:   nie

Akceptowane będą faktury elektroniczne:   nie

Stosowane będą płatności elektroniczne:   nie

VI.3) Informacje dodatkowe

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

14-07-2017